| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Un du akerst

און דו אַקערסט

Texte yiddish : Chaim Zhitlowsky

Le texte de cette chanson est une traduction d'un poème de Georges Herwegh (voir ci-dessous).
This song's lyrics are a translation of a poem by Georges Herwegh (see below).
און דו אַקערסט און דו זייסט Un du akerst un du zeyst, Et tu laboures, et tu sèmes And you plow and you sow
און דו פֿיטערסט און דו נייסט Un du fiterst un du neyst. Et tu nourris et tu couds And you feed and you sew
און דו האַמערסט און דו שפּינסט Un du hamerst un du shpinst Et tu forges et tu files And you hammer out and you spin
זאָג מייַן פֿאָלק וואָס דו פֿאַרדינסט Zog, mayn folk, vos du fardinst? Dis-moi, mon peuple, ce que tu gagnes? Tell me, my folk, what you earn?
קלינג-קלאַנג קלינג-קלאַנג Kling-klang, kling-klang! Cling-clang, cling-clang! Cling-clang, cling-clang!
קלאַפּט דער האַמער מיט זייַן געזאַנג Klapt der hamer mit zayn gezang! Font le marteau et sa chanson! Blows the hammer, with its song!
קלינג-קלאַנג קלינג קלאַנג Kling-klang, kling-klang! Cling-clang, cling-clang! Cling-clang, cling-clang!
צערייַסט די קייטן פֿון שקלאַפֿן-צוואַנג Tserayst di keytn fun shklafn-tsvang! Rompez les chaînes de l'esclavage! Break the chains of slavery!
וועבסט דייַן וועבשטול טאָג און נאַכט Vebst dayn vebshtul tog un nakht, Tu tisses sur ton métier jour et nuit You weave on your loom day and night
גראָבסט אונדז אייַזן פֿון דער שאַכט Grobst undz ayzn fun der shakht, Tu extrais pour nous du fer de la mine You dig out for us iron off the mine
ברענגסט די שפֿע אונדז אַרייַן Brengst di shefe undz arayn, Tu nous amènes la corne d'abondance You bring the cornucopia to us
פֿול מיט תּבֿואה און מיט ווייַן Ful mit tvue un mit vayn. Pleine de grain et de vin. Full of grain and wine
קלינג-קלאַנג קלינג-קלאַנג Kling-klang, kling-klang... Cling-clang, cling-clang... Cling-clang, cling-clang...
נאָר וווּ איז דייַן טיש געגרייט Nor vu iz dayn tish gegreyt? Mais où est ta table mise? But where is your table set?
נאָר וווּ איז דייַן יום-טובֿ קלייד Nor vu iz dayn yontef kleyd? Mais où est ton habit de fête? But where is your holyday garment?
נאָר וווּ איז דייַן שאַרפֿע שווערד Nor vu iz dayn sharfe shverd? Mais où est ton épée aiguisée? But where is your sharp sword?
וועלכעס גליק איז דיר באַשערט Velkhes glik iz dir bashert? Quelle joie t'est destinée à toi? Which joy is to you destined?
קלינג-קלאַנג קלינג-קלאַנג Kling-klang, kling-klang... Cling-clang, cling-clang... Cling-clang, cling-clang...
שאַפֿסט אונדז אוצרות אָן אַ שיעור Shafst undz oytsres on a shiyer, Tu nous crées des trésors sans limite You make for us boundless treasures
אַלצדינג נאָר ניט פֿאַר דיר Altsding - nor nit far dir; Tout - mais pas pour toi; Everything - but not for you.
און פֿאַר זיך האָסטו אין נויט Un far zikh hostu in noyt Et pour toi dans la misère, And for you in your misery
נאָר געשמידט אַ שווערע קייט Nor geshmidt a shvere keyt... Tu as juste forgé une solide chaîne You only made a strong chain.
קלינג-קלאַנג קלינג-קלאַנג Kling-klang, kling-klang... Cling-clang, cling-clang... Cling-clang, cling-clang...
מאַן פֿון אַרבעט אויפֿגעוואַכט Man fun arbet oyfgevakht, Homme, éveille-toi de ton travail, Man, awaken from work
און דערקען דייַן גרויסע מאַכט Un derken dayn groyse makht, Et réalise ton grand pouvoir And recognize your great power
ווען דייַן שטאַרקער אָרעם וויל Ven dayn shtarker orem vil, Si ton bras fort le veut If your strong arm wants
בלייַבן אַלע רעדער שטיל Blaybn ale reder shtil. Tous les rouages s'immobilisent. All wheels stand still.
קלינג-קלאַנג קלינג-קלאַנג Kling-klang, kling-klang... Cling-clang, cling-clang... Cling-clang, cling-clang...

aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Un du akerst
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

55 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


akerst  אַקערסט : v.   de akern  labourer : plow 
arbet  אַרבעט : n. f.  travail : work, labor 
ayzn  אייַזן : n. n.  fer : iron 
bashert  באַשערט : adj.  destiné : destined 
blaybn  בלייַבן : v.   rester, demeurer : stay, remain 
brengst  ברענגסט : v.   de brengen  apporter : bring 
derken  דערקען : v.   de derkenen  reconnaître : recognize 
fardinst  פֿאַרדינסט : v.   de fardinen  gagner (de l'argent) : earn 
fiterst  פֿיטערסט : v.   de fitern  nourrir (un animal) : feed (an animal) 
folk  פֿאָלק : n. n.  peuple, nation : people, nation 
ful  פֿול : adj.  plein : full 
gegreyt  געגרייט : v. part.pas.  de greytn  préparé : prepared 
geshmidt  געשמידט : v. part.pas.  de shmaydn  forgé : forged 
gezang  געזאַנג : n. n.  chant : song, chant 
glik  גליק : n. n.  joie : happiness 
grobst  גראָבסט : v.   de grobn  creuser : dig 
groyse  גרויסע : adj.  de groys  grand : large 
hamer  האַמער : n. m.  marteau : hammer 
hamerst  האַמערסט : v.   de hamern  forger : hammer out 
keyt  קייט : n. f.  chaîne : chain 
keytn  קייטן : n. f. plur.  de keyt  chaînes : chains 
klapt  קלאַפּט : v.   de klapn  frapper, battre : hit 
kleyd  קלייד : n. n.  habit, robe : garment, dress 
makht  מאַכט : n. f.  pouvoir : power 
man  מאַן : n. m.  homme, mari : man, husband 
nakht  נאַכט : n. f.  nuit : night 
neyst  נייסט : v.   de neyen  coudre : sew 
noyt  נויט : n. f.  besoin, misère : need, want, hardship, distress 
orem  אָרעם : n. m.  bras : arm 
oyfgevakht  אויפֿגעוואַכט : v. part.pas.  de oyfvakhn  éveillé, réveillé : awake, wakened 
oytsres  אוצרות : n. m. plur.  de oytser  trésors : treasures 
reder  רעדער : n. f. plur.  de rod  roues, rouages : wheels, gears 
shafst  שאַפֿסט : v.   de shafn  créer : create 
shakht  שאַכט : n. m.  mine : mine (excavation) 
sharfe  שאַרפֿע : adj.  de sharf  aigu, affuté : sharp 
shefe  שפֿע : n. f.  corne d'abondance : cornucopia 
shiyer  שיעור : n. m.  mesure, limite : measure, limit 
shklafn  שקלאַפֿן : n. m. plur.  de shklaf  esclaves : slaves 
shpinst  שפּינסט : v.   de shpinen  tourner, filer, tisser : spin 
shtarker  שטאַרקער : adj.  de shtark  fort, puissant, grand : strong 
shtil  שטיל : adj.  immobile, calme, silencieux : still, quiet, silent 
shverd  שווערד : n. f.  épée : sword 
shvere  שווערע : adj.  de shver  difficile, dur, lourd : hard, difficult, heavy 
tish  טיש : n. m.  table : table 
tog  טאָג : n. m.  jour : day 
tserayst  צערייַסט : v.   de tseraysn  déchirer : tear, rip 
tsvang  צוואַנג : n. m.  force, contrainte : constraint, coercion 
tvue  תּבֿואה : n. f.  grain : grain 
vayn  ווייַן : n. m.  vin : wine 
vebshtul  וועבשטול : n. f ou n. m.  métier à tisser : loom 
vebst  וועבסט : v.   de vebn  tisser : weave 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
yontef  יום-טובֿ : n. m.  jour de fête, jour férié : holyday 
zeyst  זייסט : v.   de zeyen  semer : sow 
zog  זאָג : v.   de zogn  dire, parler : say, tell aroyf-haut-upLiens - Links
aroyf-haut-uporigine de la chanson - story of the song

En 1864, Georges Herwegh, se basant sur le poème Song to the Men of England de Shelley, écrivit un hymne pour la Fédération des travailleurs allemands. Georges Herwegh était un poète allemand (1817-1875), qui prit part à la tentative de révolution à Baden en 1848.

Le texte yiddish est une traduction partielle du poème d'Herwegh par Chaim Zhitlowsky. Un refrain a été ajouté dans cette adaptation.
Dans la version de A. Idelsohn, "Nicolas" remplace "esclavage" dans le refrain.

Ci-dessous, les poèmes originaux de Shelley et de Herwegh.


sources: Eleanor Gordon Mlotek: Mir trogn a gezang, Ruth Rubin: Voices of a People: The Story of Yiddish Folksong, and The mudcat cafe.


In 1864, Georges Herwegh, following the theme of Shelley's Song to the Men of England, wrote a hymn for the German Workingmen's Federation. Georges Herwegh was a German poet (1817-1875), who took part in the attempted revolution in Baden in 1848.

The Yiddish text is a translation of part of Herwegh's poem by Chaim Zhitlowsky. A refrain was added in the Yiddish adaptation.
In A. ldelsohn's version the refrain reads 'Nicholas' instead of 'slavery'.

Below are the original texts of Shelley's and Herwegh's poems.Bundeslied für den
Allgemeinen deutschen Arbeiterverein
(Georg Herwegh, 1817–1875)

Eurer sind viele, ihrer sind wenige.

Bet' und arbeit'! ruft die Welt,
Bete kurz! denn Zeit ist Geld.
An die Türe pocht die Not -
Bete kurz! denn Zeit ist Brot.

Und du ackerst und du säst,
Und du nietest und du nähst,
Und du hämmerst und du spinnst -
Sag', o Volk, was du gewinnst!

Wirkst am Webstuhl Tag und Nacht,
Schürfst im Erz- und Kohlenschacht,
Füllst des Überflusses Horn,
Füllst es hoch mit Wein und Korn.

Doch wo ist dein Mahl bereit?
Doch wo ist dein Feierkleid?
Doch wo ist dein warmer Herd?
Doch wo ist dein scharfes Schwert?

Alles ist dein Werk! o sprich,
Alles, aber nichts für dich!
Und von allem nur allein,
Die du schmiedst, die Kette, dein?

Kette, die den Leib umstrickt,
Die dem Geist die Flügel knickt,
Die am Fuß des Kindes schon
Klirrt - o Volk, das ist dein Lohn.

Was ihr hebt ans Sonnenlicht,
Schätze sind es für den Wicht;
Was ihr webt, es ist der Fluch
Für euch selbst - ins bunte Tuch.

Was ihr baut, kein schützend Dach
Hat's für euch und kein Gemach;
Was ihr kleidet und beschuht,
Tritt auf euch voll Übermut.

Menschenbienen, die Natur,
Gab sie euch den Honig nur?
Seht die Drohnen um euch her!
Habt ihr keinen Stachel mehr?

Mann der Arbeit, aufgewacht!
Und erkenne deine Macht!
Alle Räder stehen still,
Wenn dein starker Arm es will.

Deiner Dränger Schar erblaßt,
Wenn du, müde deiner Last,
In die Ecke lehnst den Pflug,
Wenn du rufst: Es ist genug!

Brecht das Doppeljoch entzwei!
Brecht die Not der Sklaverei!
Brecht die Sklaverei der Not!
Brot ist Freiheit, Freiheit Brot!
Song to the men of England
(Percy Bysshe Shelley, 1792-1822)

Men of England, wherefore plough
For the lords who lay ye low?
Wherefore weave with toil and care
The rich robes your tyrants wear?

Wherefore feed and clothe and save,
From the cradle to the grave,
Those ungrateful drones who would
Drain your sweat -nay, drink your blood?

Wherefore, Bees of England, forge
Many a weapon, chain, and scourge,
That these stingless drones may spoil
The forced produce of your toil?

Have ye leisure, comfort, calm,
Shelter, food, love's gentle balm?
Or what is it ye buy so dear
With your pain and with your fear?

The seed ye sow another reaps;
The wealth ye find another keeps;
The robes ye weave another wears;
The arms ye forge another bears.

Sow seed, -but let no tyrant reap;
Find wealth, -let no imposter heap;
Weave robes, -let not the idle wear;
Forge arms, in your defence to bear.

Shrink to your cellars, holes, and cells;
In halls ye deck another dwells.
Why shake the chains ye wrought? Ye see
The steel ye tempered glance on ye.

With plough and spade and hoe and loom,
Trace your grave, and build your tomb,
And weave your winding-sheet, till fair
England be your sepulchre!

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |