| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Der zumer-ovnt demert

דער זומער־אָװנט דעמערט

Itzik Manger

Poème du livre "Velvl Zbarzher écrit à Malkele la Belle", 1937
From the book - "Velvl Zbarzher writes letters to Malkele the Beautiful", 1937
דער זומער־אָוונט דעמערט der zumer-ovnt demert, Le soir d'été s'assombrit The summer evening is getting dark
פֿייגל זינגען טרילילי feygl zingen -trilili- les oiseaux chantent -trilili birds sing -trilili
אַלצדינג וואָלט גוט געוועזן altsding volt gut gevezn, tout serait bien all would be fine
ווען דו וואָלסט געוועזן הי ven du volst gevezn hi. si tu étais là. if you were here.
איך זע די בענקשאַפֿט עפֿנט ikh ze di benkshaft efnt Je vois la nostalgie ouvrir I see nostalgia opening
די פֿענסטער פֿון יעדן הויז di fenster fun yedn hoyz la fenêtre de chaque maison the windows of every house
און קוקט מיט געטרייַע אויגן un kukt mit getraye oygn et guetter avec des yeux fidèles and watching with faithful eyes
צו אַלע וועגן אַרויס tsu ale vegn aroys. tous les chemins. all the roads.
ציגייַנערטעס וואַרפֿן קאָרטן tsigaynertes varfn kortn Les gitanes tirent les cartes Gypsy women tell fortunes
און לעזן אַראָפּ פֿון דער האַנט un lezn arop fun der hant: et lisent dans les lignes de la main: and read in the palm:
זי איז אַ הויכע אַ שיינע "zi iz a hoykhe, a sheyne "Elle est grande, belle, "She is tall, beautiful,
און וווינט אין אַ פֿרעמדן לאַנד un voynt in a fremdn land. et vit dans un pays étranger. and lives in a foreign land.
מלכּה טרעף זי הייסט מלכּה malke tref -zi heyst malke, La reine de trèfle -elle s'appelle Malke, Queen of clubs -she is called Malke,
מלך פּיק דער סולטאַן meylekh pik -der sultan, le roi de pique -le sultan, king of spades -the sultan,
די מלכּה וועט קומען צו פֿאָרן di malke vet kumen tsu forn la reine va arriver, venue the queen will be here, coming
מיט דער שיף און דער באַן mit der shif un der ban". en bateau et en train". by ship and by train.
איך שטיי בייַמ אָפֿענעם פֿענסטער ikh shtey baym ofenem fenster Je me tiens près de la fenêtre ouverte I stand by the open window
און פֿיבער חלום און וואַרט un fiber, kholem un vart et tremble, rêve et attends. and feverishly dream and wait.
די ציגייַנערטעס און די שטערן di tsigaynertes un di shtern Les gitanes et les étoiles The Gypsy women and the stars
האָבן נישט איינמאָל מיך אָפּגענאַרט hobn nisht eynmol mikh opgenart. m'ont plus d'une fois trompé, more than once deceived me,
פֿונדעסן איז גוט וואָס זיי קומען fundesn iz gut vos zey kumen Néanmoins il est bon qu'elles soient But it's good that they've
אין זומער־פֿאַרנאַכטן צו גיין in zumer-farnakhtn tsu geyn, venues, les soirs d'été, come in summer evenings
ווען ס׳לאַמען דער בענקשאַפֿט די פֿליגל ven s'lamen der benkshaft di fligl quand la nostalgie paralyse les ailes when nostalgia cripples the wings
און דו ביסט איינער אַליין un du bist eyner aleyn. et que l'on reste seul. and you stay all alone.
די ציגייַנערטעס און די שטערן di tsigaynertes un di shtern Les gitanes et les étoiles The Gypsy women and the stars
האָבן נישט איינמאָל מיך אָפּגענאַרט hobn nisht eynmol mikh opgenart, m'ont plus d'une fois trompé, more than once deceived me,
פֿונדעסן שטיי איך בייַם פֿענסטער fundesn shtey ikh baym fenster malgré cela je reste près de la fenêtre nevertheless I stand by the window
מיט גלויביקע אויגן און וואַרט mit gloybike oygn un vart. avec des yeux confiants et j'attends. with trusting eyes and wait.
דער זומער־אָוונט דעמערט der zumer-ovnt demert, Le soir d'été s'assombrit, The summer evening darkens
פֿייגל צוויטשערן טרילילי feygl tsvitshern -trilili- les oiseaux pépient -trilili birds twitter -trilili
אַלצדינג וואָלט גוט געוועזן altsding volt gut gevezn, tout serait bien all would be fine
ווען דו וואָלסט געוועזן הי ven du volst gevezn hi. si tu étais là. if only you were here.

aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

53 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


aleyn  אַליין : adj.  lui-même, elle-même, seul : himself, herself, alone 
ban  באַן : n. f.  train : train 
benkshaft  בענקשאַפֿט : n. f.  nostalgie : nostalgia 
demert  דעמערט : v.   de demern  s'assombrir : become dark 
efnt  עפֿנט : v.   de efnen  ouvrir : open 
eyner  איינער : adj.num.  de eyn  un, une : one 
eynmol  איינמאָל : adv.  une fois : once 
fenster  פֿענסטער : n. m. ou n.n. sing. et plur.  de fentster  fenêtre, fenêtres : window, windows 
feygl  פֿייגל : n. m. plur.  de foygl  oiseaux : birds 
fiber  פֿיבער : v.   de fibern  être fébrile, être excité : be feverish, be excited 
fligl  פֿליגל : n. m.  aile : wing 
forn  פֿאָרן : v.   aller (en véhicule) : go, drive, ride 
fremdn  פֿרעמדן : adj.  de fremd  étranger : foreign 
fundesn  פֿונדעסן : adv. contraction  de fun destvegn  néanmoins, cependant : nevertheless, nonetheless 
getraye  געטרייַע : adj.  de getray  fidèle : faithful 
gevezn  געוועזן : v. part.pas.  de bin  été (verbe être) : been 
geyn  גיין : v.   aller (à pied) : go, walk 
gloybike  גלויביקע : adj.  de gloybik  croyant : believing 
gut  גוט : adj.  bon : good 
hant  האַנט : n. f.  main : hand 
heyst  הייסט : v.   de heysn  ordonner, dire, s'appeler : order, tell, be called 
hi  הי : adv.  ici : here 
hoykhe  הויכע : adj.  de hoykh  grand, haut : high 
hoyz  הויז : n. n.  maison : house 
kholem  חלום : n. m.  rêve (en dormant) : dream 
kortn  קאָרטן : n. f. plur.  de kort  cartes (à jouer) : (playing) cards 
kukt aroys  קוקט אַרויס : v.   de aroyskukn  attendre, espérer : expect, look forward to 
kumen tsu forn  קומען צו פֿאָרן : v.   de kumen  être venu (en véhicule) : have come (by vehicle) 
kumen tsu geyn  קומען צו גיין : v.   de kumen  être venu (à pied) : have come (by foot) 
lamen  לאַמען : v.   estropier (mot allemand) : cripple (german word) 
land  לאַנד : n. n.  pays : country, land 
lezn  לעזן : v.   lire : read 
malke  מלכּה : n. f.  reine : queen 
meylekh  מלך : n. m.  roi : king 
ofenem  אָפֿענעם : adj.  de ofn  ouvert : open 
opgenart  אָפּגענאַרט : v. part.pas.  de opnarn  berné, dupé : fooled 
oygn  אויגן : n. n. plur.  de oyg  yeux : eyes 
pik  פּיק : n. m.  pique (cartes à jouer) : spades (playing cards) 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shif  שיף : n. f.  bateau, navire : ship 
shtern  שטערן : n. m. sing. et plur.  étoile, étoiles : star, stars 
shtey  שטיי : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
sultan  סולטאַן : n. m.  sultan : sultan 
tref  טרעף : n.  trèfle (cartes à jouer) : clubs (playing cards) 
tsigaynertes  ציגייַנערטעס : n. f. plur.  de tsigayner  gitanes, tsiganes : Gypsy 
tsvitshern  צוויטשערן : v.   pépier, gazouiller (chant d'oiseau) : twitter 
varfn kortn  וואַרפֿן קאָרטן : v.   tirer les cartes, dire la bonne aventure : tell fortunes 
vart  וואַרט : v.   de vartn  attendre : wait (for) 
voynt  וווינט : v.   de voynen  habiter : live, dwell 
ze  זע : v.   de zen  voir, regarder : see 
zingen  זינגען : v.   chanter : sing 
zumer-farnakhtn  זומער־פֿאַרנאַכטן : n. plur.  de farnakht  crépuscules d'été : Summer dusks 
zumer-ovnt  זומער־אָוונט : n. m.  soir d'été : Summer evening aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |