| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


A yidishe mame

אַ ייִדישע מאַמע

Paroles : Jack Yellen

Musique : Jack Yellen

Musique : Lew Pollack

איך וויל בייַ אייַך אַ קשיא פֿרעגן ikh vil bay aykh a kashye fregn, Je veux vous poser une question I want to ask you
זאָגט מיר ווער עס קען zogt mir ver es ken: Répond qui peut: Answers who can
מיט וועלכע טייַערע פֿאַרמעגנס mit velkhe tayere farmegns Avec quel cher objet With which dear possession
בענטשט גאָט אַלעמען bentsht got alemen? Dieu bénit chacun? Does god bless everyone?
מען קויפֿט עס ניט פֿאַר קיינע געלט men koyft es nit far keyne gelt; On ne l'achète pas avec de l'argent You can't buy it with money
דאָס גיט מען נאָר אומזיסט dos git men nor umzist, C'est donné gratuitement It's given for free
און דאָך אַז מען פֿאַרלירט דאָס un dokh, az men farlirt dos, Et pourtant si on la perd And yet, if lost,
וויפֿל טרערן מען פֿאַרגיסט vifl trern men fargist! Combien de larmes on verse! How much we weep
אַ צווייטע גיבט מען קיינעם ניט a tsveyte gibt men keynem nit Personne ne nous en donne une deuxième No one will give a second one
עס העלפֿט ניט קיין געוויין es helft nit keyn geveyn, On aurait beau se lamenter As much as we lament
אוי ווער עס האָט פֿאַרלוירן oy! ver es hot farloyrn, Oh, celui qui l'a perdue Oh, he who lost it
דער ווייסט שוין וואָס איך מיין der veyst shoyn vos ikh meyn. Sait déjà ce que je veux dire. Knows what I mean
אַ ייִדישע מאַמע a yidishe mame, Une yiddishe mame, A yiddishe mame
עס גיבט ניט בעסער אין דער וועלט es gibt nit beser in der velt Il n'y a rien de meilleur au monde. There's nothing best in the world
אַ ייִדישע מאַמע a yidishe mame, Une yiddishe mame, A yiddishe mame
אוי וויי ווי ביטער ווען זי פֿעלט oy, vey, vi biter ven zi felt! Quelle amertume que son absence. How bitter when we miss her
ווי שיין און ליכטיק איז אין הויז vi sheyn un likhtig iz in hoyz Que la maison est belle et brillante The house is so nice and bright
ווען די מאַמע איז דאָ ven di mame iz do; Quand la mame est là When the mame is there
ווי טרויעריק פֿינצטער ווערט ווען גאָט vi troyerik fintster vert ven got Comme elle devient triste et sinistre quand dieu It becomes so sad and sinister when god
נעמט איר אויף עולם הבא nemt ir oyf oylem habe! Nous la reprend. Takes her away.
אין וואַסער און פֿייַער in vaser un fayer, A travers l'eau et le feu Through water and fire
וואָלט זי געלאָפֿן פֿאַר איר קינד volt zi gelofn far ir kind, Elle courrait pour son enfant. She would run for her child
ניט האַלטן איר טייַער nit haltn ir tayer Ne pas la chérir Not to care for her
דאָס איז געוויס די גרעסטע זינד dos iz gevis di greste zind; Est certainement le plus grand péché. Is certainly the greatest sin
אוי ווי גליקלעך און רייַך איז דער מענטש וואָס האָט oy, vi gliklekh un raykh iz der mentsh vos hot Oh, comme il est joyeux et riche, l'homme qui a Oh, how happy and rich the man who has
אַזאַ שיינע מתּנה געשענקט פֿון גאָט aza sheyne matone geshenkt fun got Ce beau cadeau donné par dieu This beautiful god's present
נאָר אַן אַלטיטשקע יידישע מאַמע nor an altitshke yidishe mame Juste une vieille yiddishe mame Just an old yiddishe mame
מאַמע מייַן mame mayn! Ma maman. My mama.
ווער איז אייַך בייַ דעם וויגעלע געזעסן ver iz aykh bay dem vigele gezesn Qui s'est assis près de votre berceau Who sat by your craddle
טאָג און נאַכט tog un nakht? Jour et nuit Day and night
און ווער האָט בייַ אייַער קראַנקן בעט un ver hot bay ayer krankn bet Et qui près de votre lit de malade Who by your bed when you were sick
קיין אויג ניט צוגעמאַכט keyn oyg nit tsugemakht? N'a jamais fermé l'oeil? Never closed an eye
ווער האָט פֿאַר אייַך געקאָכט געבאַקט ver hot far aykh gekokht, gebakt, Qui a pour vous cuisiné et cuit, Who cooked for you,
געאַרבעט און געשקלאַפֿט gearbet un geshklaft, travaillé comme un esclave Worked as a slave
און ווער וואָלט פֿאַר איר קינד un ver volt far ir kind Qui userait pour son enfant Who would for her child
אַוועקגעלייגט איר לעצטע קראַפֿט avekgeleygt ir letste kraft? Ses dernières forces? Use her last forces
בייַ וועמען זייַט איר אַלע טייַער bay vemen zayt ir ale tayer, Qui vous trouve toujours précieux Who thinks you always dear
אַלע פֿייַן און גוט ale fayn un gut? toujours bon et sage Always fine and good
ווער וואָלט פֿאַר אייַך געגעבן ver volt far aykh gegebn Qui donnerait pour vous Who would give for you
איר לעצטע טראָפּן בלוט ir letste tropn blut? La dernière goutte de son sang? Her last drop of blood?
אַ ייִדישע מאַמע a yidishe mame... Une yiddishe mame... A yiddishe mame...

aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

75 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


altitshke  אַלטיטשקע : adj.  de alt  vieux : old 
avekgeleygt  אַוועקגעלייגט : v. part.pas.  de avekleygn  mis de côté, posé : set aside, set down 
bentsht  בענטשט : v.   de bentshn  bénir : bless 
beser  בעסער : adj. comparatif  de gut  meilleur, mieux : better 
bet  בעט : n. f. ou n. n.  lit : bed 
biter  ביטער : adj.  amer, terrible : bitter, dire 
blut  בלוט : n. n.  sang : blood 
fargist  פֿאַרגיסט : v.   de fargisn  verser : pour 
farlirt  פֿאַרלירט : v.   de farlirn  perdre (quelque chose) : lose (something) 
farloyrn  פֿאַרלוירן : v. part.pas.  de farlirn  perdu : lost 
farmegns  פֿאַרמעגנס : n. n. plur.  de farmegn  possessions : possessions 
fayer  פֿייַער : n. m. ou n. n.  feu : fire 
fayn  פֿייַן : adj.  bien, sympa : fine 
felt  פֿעלט : v.   de feln  manquer, être mort : lack, be dead 
fintster  פֿינצטער : adj.  sombre, sinistre : dark, sinister 
fregn  פֿרעגן : v.   demander, poser une question : ask 
gearbet  געאַרבעט : v. part.pas.  de arbetn  travaillé : worked 
gebakt  געבאַקט : v. part.pas.  de baken  cuit, cuisiné : baked 
gegebn  געגעבן : v. part.pas.  de gebn  donné : given 
gekokht  געקאָכט : v. part.pas.  de kokhn  cuit, cuisiné : cooked, baked 
gelofn  געלאָפֿן : v. part.pas.  de loyfn  couru : run 
gelt  געלט : n. n.  argent (monnaie) : money 
geshenkt  געשענקט : v. part.pas.  de shenken  donné : given away 
geshklaft  געשקלאַפֿט : v. part.pas.  de shklafn  asservi, rendu esclave : enslaved 
geveyn  געוויין : n. n.  gémissement, plainte, lamentation : lament 
gevis  געוויס : adj.  certain, particulier : certain, particular, given 
gezesn  געזעסן : v. part.pas.  de zitsn  assis : sat 
gibt  גיבט : v.   de gebn  donner : give 
git  גיט : v.   de gebn  donner : give 
gliklekh  גליקלעך : adj.  gai, joyeux : happy 
got  גאָט : n. m.  dieu : god 
greste  גרעסטע : adj. superlatif  de groys  le plus grand : the greatest 
gut  גוט : adj.  bon : good 
habe  הבא : adj.  à venir, futur : to come 
haltn  האַלטן : v.   tenir : hold 
helft  העלפֿט : v.   de helfn  aider : help 
hoyz  הויז : n. n.  maison : house 
kashe  קשיא : n. f.  question : question 
ken  קען : v.   de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know 
kind  קינד : n. n.  enfant : child 
koyft  קויפֿט : v.   de koyfn  acheter : buy 
kraft  קראַפֿט : n. f.  force : force 
krankn  קראַנקן : adj.  de krank  malade : sick 
letste  לעצטע : adj.  de letst  dernier : last 
likhtik  ליכטיק : adj.  brillant, lumineux : bright 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
matone  מתּנה : n. f.  cadeau : gift 
mentsh  מענטש : n. m.  personne, personne honorable : person, decent person 
meyn  מיין : v.   de meynen  penser, signifier, avoir pour avis : believe, think, mean, be of the opinion 
nakht  נאַכט : n. f.  nuit : night 
nemt  נעמט : v.   de nemen  prendre, recevoir, obtenir : take, obtain, get, receive 
oyg  אויג : n. n.  oeil : eye 
oylem  עולם : n. m.  monde, éternité : world, eternity 
raykh  רייַך : adj.  riche : wealthy, rich 
sheyn  שיין : adj.  beau, joli : beautiful, pretty 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
tayer  טייַער : adj.  cher : dear 
tayere  טייַערע : adj.  de tayer  cher : dear 
tog  טאָג : n. m.  jour : day 
trern  טרערן : n. f. plur.  de trer  larmes : tears 
tropn  טראָפּן : n. m.  goutte : drop 
troyerik  טרויעריק : adj.  triste : sad 
tsugemakht  צוגעמאַכט : v. part.pas.  de tsumakhn  fermer : close 
tsveyte  צווייטע : adj.num.  de tsvey  deuxième : second 
umzist  אומזיסט : adj.  gratuit, en vain : for free, in vain 
vaser  וואַסער : n. n.  eau : water 
velt  וועלט : n. f.  monde : world 
vert  ווערט : v.   de vern  devenir : become 
vey  וויי : n. m. ou n. f.  malheur, souffrance, douleur : pain, woe 
veyst  ווייסט : v.   de visn  savoir : know 
vigele  וויגעלע : n. n. diminutif  de vig  berceau : cradle 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
yidishe  ייִדישע : adj.  de yidish  juif : jewish 
zind  זינד : n. f. sing. et plur.  péché, péchés : sin, sins 
zogt  זאָגט : v.   de zogn  dire, parler : say, tell aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |