| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Reyzele

רײזעלע

Mordekhay Gebirtig

שטייט זיך דאָרט אין געסעלע shteyt zikh dort in gesele, Il y a là dans la ruelle, There, standing in the street
שטיל פֿאַרטראַכט אַ הייַזעלע shtil fartrakht a hayzele, Une maisonnette calme et songeuse Is a still and thoughtful little house
דרינען אויפֿן בוידעם שטיבל drinen oyfn boydem-shtibl Dans une chambre sous les combles Inside, in the attic
וווינט מייַן טייַער רייזעלע voynt mayn tayer reyzele. Habite ma chère Reyzele Lives my dear Reyzele.
יעדן אָוונט פֿאַרן הייַזל yedn ovnt farn hayzl Chaque soir devant la maison Every evening, in front of the house
דריי איך זיך אַרום drey ikh zikh arum, Je traîne I hang out
כ´גיב אַ פֿייַף און רוף אויס רייזל kh´gib a fayf un ruf oys: reyzl Je siffle un coup et j'appelle: Reyzl, I whistle and call out, Reyzl,
קום קום קום kum, kum, kum ! Viens, viens, viens! Come, come, come.
עפֿנט זיך אַ פֿענצטערל efnt zikh a fentsterl, Une petite fenêtre s'ouvre A window opens,
וואַכט אויף ס´אַלטע הייַזעלע vakht oyf s´alte hayzele, La maisonnette s'éveille The old little house awakes,
און באַלד קלינגט אין שטילן געסל un bald klingt in shtiln gesl Et bientôt dans la rue tranquille résonne And soon in the quiet street rings out
אַ זיס קול ס´רעדט רייזעלע a zis kol, s´redt reyzele: Une voix douce, c'est Reyzele qui parle. A sweet voice: Reyzele is speaking.
נאָך אַ ווייַלע וואַרט מייַן ליבער "nokh a vayle vart mayn liber Attends encore un moment mon chéri Wait a little longer, my dear,
באַלד ווער איך זייַן פֿרייַ bald ver ikh zayn fray. Je serai libre bientôt I shall soon be free
גיי זיך נאָך אַ פּאָר מאָל איבער gey zikh nokh a por mol iber", Promène-toi encore un peu. Walk around the street awhile,
איינס צוויי דרייַ eyns, tsvey, dray. Un, deux, trois. One, two, three.
גיי איך מיר אַ פֿריילעכער gey ikh mir a freylekher, Je marche joyeux, I walk cheerfully,
זינג און קנאַק מיר ניסעלעך zing un knak mir niselekh, Je chante et casse des noisettes Singing and cracking hazelnuts,
הער איך אויף די טרעפּלעך שפּרינגען her ikh oyf di treplekh shpringen J'entends bondir sur les marches Then I hear skipping down the steps
אירע דראָבנע פֿיסעלעך ire drobne fiselekh. Ses petits pieds Her little feet
שוין אַראָפּ פֿון לעצטן טרעפּל shoyn arop fun letstn trepl A peine descendue la dernière marche As she comes down the last step
כ´נעם זי ליב אַרום kh´nem zi lib arum. Je la prends tendrement dans mes bras I embrace her lovingly,
כ´גיב איר שטיל אַ קוש אין קעפּל kh´gib ir shtil a kush in kepl, Je l'embrasse tranquillement sur le front Quietly I kiss her head,
קום קום קום kum, kum, kum. Viens, viens, viens. Come, come, come.
כ´וויל דיך בעטן דודל kh´vil dikh betn dovidl, Je veux te demander David I ask you, Dovidl,
זאָלסט אַרויף נישט פֿייַפֿן מער zolst aroyf nisht fayfn mer. De ne plus siffler Don't whistle anymore.
הערסט ער פֿייַפֿט שוין זאָגט די מאַמע "herst, er fayft shoyn" zogt di mame Ecoute, il siffle, dit ma mère You hear, he's whistling, says mother.
זי איז פֿרום ס´פֿאַרדריסט זי זייער zi iz frum s´fardrist zi zeyer. Elle est pieuse, cela l'embête beaucoup She's pious, it upsets her.
פֿייַפֿן זאָגט זי איז נישט ייִדיש "fayfn, zogt zi, iz nisht yidish, Siffler, dit-elle, n'est pas yiddish Whistling, she says, is not for Jewish boys.
ס´פּאַסט נאָר בלויז פֿאַר זיי s´past nor bloyz far zey". C'est juste bon pour eux. It's good only for them.
גיב אַ צייכן פּראָסט אויף ייִדיש gib a tseykhn prost oyf yidish, Fais juste un signe en yiddish Simply give a sign in Yiddish
איינס צוויי דרייַ eyns, tsvey, dray. Un, deux, trois. One, two, three.
כ´וועל פֿון הייַנט נישט פֿייַפֿן מער kh´vel fun haynt nisht fayfn mer, Dorénavant je ne sifflerai plus From today I won't whistle anymore
דערויף גיב איך אַ שבֿועהלע deroyf gib ikh a shvuele, Je t'en fais le serment That I swear
דיר צוליב וועל איך אַפֿילו dir tsulib vel ikh afile Pour toi je vais même To please you I will even
ווערן פֿרום מייַן צנועהלה vern frum, mayn tsnuele. Devenir pieux ma modeste demoiselle. Become pious, my modest one.
כ´וועל זייַן ווען דו ווילסט נאָר רייזל kh´vel zayn ven du vilst nor reyzl Je serai dès que tu voudras, Reyzl Whenever you want, Reyzl,
ווי דייַן מאַמע פֿרום vi dayn mame frum, Pieux comme ta mère I will be as observant as your mother
יעדן שבת גיין אין קלייַזל yedn shabes geyn in klayzl, Chaque shabbat j'irai à la synagogue. And go every Sabbath to the synagogue.
קום קום קום kum kum kum. Viens, viens, viens Come, come, come.
כ´גלייב עס דיר מייַן ליבינקער kh´gleyb es dir mayn libinker Je te crois mon bien-aimé I believe you, my beloved,
און דערפֿאַר דיר דודל un derfar dir dovidl, Et à cause de cela, pour toi David, And for that David,
שטריק איך אַ שיין תּפֿילין זעקל shtrik ikh a sheyn tfiln-zekl Je couds un beau sachet pour tes tefilins I shall knit for you a nice tefillin bag
מיט אַ מגן דודל mit a mogn-dovidl. Avec une étoile de David. With a Star of David.
ווען געפֿעלן ס´וועט אין קלייַזל ven gefeln s´vet in klayzl Quand il attirera les regards à la synagogue When people in the synagogue will be pleased
זאָגן זאָלסטו זיי zogn zolstu zey: Tu leur diras: You will tell them:
ס´האָט געשטריקט מייַן ליבע רייזל s´hot geshtrikt mayn libe reyzl, C'est ma bien-aimée Reyzl qui l'a cousu. Reyzl, my beloved, knitted this.
איינס צוויי דרייַ eyns, tsvey, dray. Un, deux, trois. One, two, three.
כ´דאַנק פֿאַר דייַן מתּנהלה kh´dank far dayn matonele, Merci pour ton cadeau Thank you for your present.
כ´ליב אַזוי דיך רייזעלע kh´lib azoy dikh reyzele, Je t'aime Reyzele, I love you, Reyzele.
כ´ליב דייַן מאַמען כ´ליב דאָס געסל kh´lib dayn mamen, kh´lib dos gesl, J'aime ta mère, j'aime la rue, I love your mother, I love the street,
כ´ליב דאָס אַלטע הייַזעלע kh´lib dos alte hayzele. J'aime la vieille maisonnette I love the old little house.
כ´ליב די שטיינדלעך לעבן הייַזל kh´lib di shteyndlekh lebn hayzl, J'aime les cailloux près de la maison, I love the stones near your house,
טרעטסט אויף זיי אַרום tretst oyf zey arum, Sur lesquels tu marches Since you tread on them.
הער דייַן מאַמע רופֿט שוין רייזל her dayn mame ruft shoyn: "reyzl Ecoute, ta mère appelle déjà, Reyzl, Listen, your mother is already calling, Reyzl.
קום קום קום kum, kum, kum". Viens, viens, viens. Come, come, come.
גיי איך מיר אַ פֿריילעכער gey ikh mir a freylekher, Je vais joyeux I go cheerfully,
זינג און קנאַק מיר ניסעלעך zing un knak mir niselekh, Je chante et je casse des noisettes Singing and cracking hazelnuts,
הער איך אויף די טרעפּלעך לויפֿן her ikh oyf di treplekh loyfn J'entends courir sur les marches I hear running on the steps
אירע דראָבנע פֿיסעלעך ire drobne fiselekh. Ses petits pieds Her little feet.
ווידער שטייט פֿאַרטראַכט דאָס הייַזל vider shteyt fartrakht dos hayzl, La maison est là, de nouveau songeuse The little house again stands thoughtful,
ס´געסל ווידער שטום s´gesl vider shtum. La rue de nouveau silencieuse The little street again quiet.
קום צו מיר אין חלום רייזל kum tsu mir in kholem, reyzl, Viens me retrouver en rêve Reyzl, Come to me in my dreams, Reyzl,
קום קום קום kum, kum, kum. Viens, viens, viens. Come, come, come.


Variations:

From Len Shustek:
"Here's something interesting: you correctly quote the first line of the last stanza as
    gey ikh mir a freylekher, 'I go cheerfully' but Theodore Bikel, on his 1960s record (see link below), sings
    gey ikh zikh a troyriker, 'I go sadly''
Perhaps, in love, sadness and happiness are not so far apart.
Bikel makes many other small changes, but that is in the tradition of making the song his own."

A sheynem dank to Len Shustek for his generous contribution to Yidlid website.

D'après Len Shustek:
"Voici une remarque intéressante: vous avez correctement cité la première ligne du dernier couplet:
    gey ikh mir a freylekher (je vais gaiement) mais Theodore Bikel, dans son disque de 1960 (voir lien ci-dessous), chante
    gey ikh zikh a troyriker (je vais tristement)
Peut-être que dans l'amour, la tristesse et la gaité ne sont pas si éloignées.
Bikel fait beaucoup d'autres petites variations, mais cela relève de la tradition de s'approprier la chanson."

Un grand merci à Len Shustek pour sa généreuse contribution au site Yidlid


aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Reyzele
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

96 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


alte  אַלטע : adj.  de alt  vieux : old 
bald  באַלד : adv.  bientôt : soon 
betn  בעטן : v.   implorer, demander, mendier : ask, beg, request 
bloyz  בלויז : adv.  seulement, juste : only, just 
boydem  בוידעם : n. m.  grenier : attic 
dank  דאַנק : v.   de danken  remercier : thank 
dovidl  דודל : prénom diminutif  de dovid  David : David 
dray  דרייַ : adj.num.  trois : three 
drey zikh arum  דריי זיך אַרום : v.   de arumdreyen zikh  traîner, aller et venir : twirl, hang out 
drobne  דראָבנע : adj.  minuscule : tiny 
efnt  עפֿנט : v.   de efnen  ouvrir : open 
eyns  איינס : adj.num.  de eyn  un, une (non suivi d'un nom) : one 
fardrist  פֿאַרדריסט : v.   de fardrisn  ennuyer, exaspérer : annoy, exasperate 
fartrakht  פֿאַרטראַכט : adj.  pensif, songeur : thoughtful, in thought, pensive 
fayf  פֿייַף : n. n.  sifflement, coup de sifflet : whistle 
fayfn  פֿייַפֿן : v.   siffler : whistle 
fayft  פֿייַפֿט : v.   de fayfn  siffler : whistle 
fentsterl  פֿענצטערל : n. n. diminutif  de fentster  fenêtre : window 
fiselekh  פֿיסעלעך : n. n. plur. diminutif  de fus  pieds, jambes : feet, legs 
fray  פֿרייַ : adj.  libre : free 
freylekher  פֿריילעכער : adj.  de freylekh  joyeux : happy 
frum  פֿרום : adj.  pieux : pious 
gefeln  געפֿעלט : v.   plaire à : please 
gesele  געסעלע : n. n. diminutif  de gas  ruelle, allée : alley 
geshtrikt  געשטריקט : v. part.pas.  de shtrikn  cousu : sewed 
gesl  געסל : n. n. diminutif  de gas  rue : street 
gey  גיי : v.   de geyn  aller (à pied) : go, walk 
geyn  גיין : v.   aller (à pied) : go, walk 
gib  גיב : v.   de gebn  donner : give 
gleyb  גלייב : v.   de gleybn  avoir confiance en, croire : trust 
haynt  הייַנט : adv.  aujourd'hui : today 
hayzele  הייַזעלע : n. n. diminutif  de hoyz  maison : house 
hayzl  הייַזל : n. n. diminutif  de hoyz  maison : house 
her  הער : v.   de hern  entendre : hear 
herst  הערסט : v.   de hern  entendre : hear 
kepl  קעפּל : n. n. diminutif  de kop  tête : head 
kholem  חלום : n. m.  rêve (en dormant) : dream 
klayzl  קלייַזל : n. n. diminutif  de kloyz  lieu de prière, d'étude, petite synagogue : prayer hall, house of study, small synagogue 
klingt  קלינגט : v.   de klingen  sonner : ring 
knak  קנאַק : v.   de knaken  craquer : crack, crackle 
kol  קול : n. n.  voix : voice 
kum  קום : v.   de kumen  venir : come 
kush  קוש : n. m.  baiser : kiss 
letstn  לעצטן : adj.  de letst  dernier : last 
lib  ליב : v.   de libn  aimer : love 
libe  ליבע : n. f.  amour : love 
liber  ליבער : adj.  de lib  chéri, aimé, gentil : dear, kind 
libinker  ליבינקער : adj.  de lib  chéri, aimé : dear 
loyfn  לויפֿן : v.   courir : run 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
mamen  מאַמען : n. f.  de mame  mère, maman : mother 
matonele  מתּנהלה : n. n. diminutif  de matone  cadeau : gift 
mogn dovidl  מגן דודל : n. n. diminutif  de mogn dovid  bouclier (étoile) de David : David's shield (star) 
nem arum  נעם אַרום : v.   de arumnemen  prendre dans ses bras : hug, embrace 
niselekh  ניסעלעך : n. n. plur.  de nisele  noisettes : hazelnuts 
ovnt  אָוונט : n. m.  soir, soirée : evening 
past  פּאַסט : v.   de pasn  aller, convenir : fit 
por  פּאָר : n. f.  paire : couple 
prost  פּראָסט : adj.  ordinaire, simple : ordinary, plain 
redt  רעדט : v.   de redn  parler : speak 
reyzele  רייזעלע : prénom diminutif  de reyzl  :  
reyzl  רייזל : prénom  :  
ruf oys  רוף אויס : v.   de oysrufn  appeler : call 
ruft  רופֿט : v.   de rufn  appeler : call 
shabes  שבת : n. m.  shabbat (samedi) : sabbath 
sheyn  שיין : adj.  beau, joli : beautiful, pretty 
shpringen  שפּרינגען : v.   sauter : jump 
shteyndlekh  שטיינדלעך : n. n. plur. diminutif  de shteyn  pierres, cailloux : stones 
shteyt  שטייט : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
shtibl  שטיבל : n. n. diminutif  de shtub  maison, pièce, chambre : house, home, room 
shtil  שטיל : adj.  immobile, calme, silencieux : still, quiet, silent 
shtiln  שטילן : adj.  de shtil  immobile, calme, silencieux : still, quiet, silent 
shtrik  שטריק : v.   de shtrikn  coudre : sew 
shtum  שטום : adj.  silencieux : silent, voiceless 
shvuele  שבֿועהלע : n. n. diminutif  de shvue  serment : oath 
tayer  טייַער : adj.  cher : dear 
tfiln  תּפֿילין : n. plur.  tefilin, phylactères : tefillin, phylacteries 
trepl  טרעפּל : n. n. diminutif  de trep  marche : stair 
treplekh  טרעפּלעך : n. n. plur. diminutif  de trep  marches : stairs 
tretst  טרעטסט : v.   de tretn  marcher, fouler : step, tread 
tseykhn  צייכן : n. m.  marque, symbole : mark, symbol 
tsnuele  צנועהלה : n. n. diminutif  de tsnue  femme modeste, pieuse : modest, pious woman 
tsvey  צוויי : adj.num.  deux : two 
vakht oyf  וואַכט אויף : v.   de oyfvakhn  veiller, être éveillé, se réveiller : watch, be awake, waken 
vart  וואַרט : v.   de vartn  attendre : wait (for) 
vayle  ווייַלע : n. f.  moment : while 
ver  ווער : v.   de vern  devenir : become 
vern  ווערן : v.   devenir : become 
vilst  ווילסט : v.   de veln  vouloir : want, wish 
voynt  וווינט : v.   de voynen  habiter : live, dwell 
yidish  ייִדיש : adj.  juif : jewish 
zekl  זעקל : n. n. diminutif  de zak  petit sac, bourse : pouch 
zing  זינג : v.   de zingen  chanter : sing 
zis  זיס : adj.  doux : sweet 
zogn  זאָגן : v.   dire, parler : say, tell 
zogt  זאָגט : v.   de zogn  dire, parler : say, tell aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |