| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Papirosn

פּאַפּיראָסן

Herman Yablokoff

La mélodie est un air bulgare traditionnel
אַ קאַלטע נאַכט אַ נעפּלדיקע פֿינצטער אומעטום A kalte nakht a nepldike fintster umetum, Par une nuit froide, embrumée, toute sombre, A cold night, foggy, and darkness everywhere
שטייט אַ ייִנגעלע פֿאַרטרויערט און קוקט זיך אַרום shteyt a yingele fartroyert un kukt zikh arum. Un jeune homme triste regarde autour de lui; A boy stands sadly and looks around.
פֿון רעגן שיצט אים נאָר אַ וואַנט Fun regn shitst im nor a vant, Seul un mur le protège de la pluie Only a wall protects him from the rain
אַ קאָשיקל האַלט ער אין האַנט a koshikl halt er in hant, Il tient un petit panier dans la main He holds a basket in his hand
און זייַנע אויגן בעטן יעדן שטום un zayne oygn betn yedn shtum. Et ses yeux implorent tout le monde en silence. and his eyes beg everyone silently:
איך האָב שוין ניט קיין כּוח מער אַרומצוגיין אין גאַס Ikh hob shoyn nit keyn koyekh mer arumtsugeyn in gas, Je n’ai plus la force de marcher dans la rue, I don't have any strength left to walk the streets
הונגעריק און אָפּגעריסן פֿון דעם רעגן נאַס hungerik un opgerisn fun dem regn nas. Affamé, en haillons et trempé par la pluie. Hungry and ragged, wet from the rain,
איך שלעפּ אַרום זיך פֿון באַגינען Ikh shlep arum zikh fun baginen, Je me traine dès l’aube I shlep around from dawn.
קיינער גיט נישט צו פֿאַרדינען keyner git nisht tsu fardinen, Nul ne me donne de quoi vivre Nobody gives me any earnings,
אַלע לאַכן מאַכן פֿון מיר שפּאַס ale lakhn, makhn fun mir shpas. Ils rient tous et se moquent de moi. everyone laughs and makes fun of me.
קופּיטיע קויפֿט זשע קויפֿט זשע פּאַפּיראָסן Kupitye koyft zhe, koyft zhe papirosn, Achetez, achetez donc mes cigarettes Buy, buy my cigarettes!
טרוקענע פֿון רעגן נישט פֿאַרגאָסן trukene fun regn nisht fargosn Elles sont sèches, pas mouillées par la pluie. Dry ones, not wet from the rain
‫קויפֿט זשע ביליק בנאמנות‬ Koyft zhe, bilik benemones Achetez donc, vraiment pas cher, Buy real cheap,
קויפֿט און האָט אויף מיר רחמנות koyft un hot oyf mir rakhmones, Achetez et ayez pitié de moi Buy and have pity on me.
ראַטעוועט פֿון הונגער מיך אַצינד ratevet fun hunger mikh atsind. Sauvez moi de la faim. Save me from hunger now
קופּיטיע קויפֿט זשע שוועבעלאַך אַנטיקן Kupitye koyft zhe shvebelakh antikn, Achetez, achetez donc mes précieuses allumettes Buy my matches, wonderful ones, the best,
דערמיט ווערט איר אַ ‫יתומל דערקוויקן dermit vert ir a yosiml derkvikn. Cela fera du bien à un orphelin and with that you will uplift an orphan.
אומזיסט מייַן שרייַען און מייַן לויפֿן Umzist mayn shrayen un mayn loyfn, Je crie et je cours en vain My screaming and my running will be for naught.
קיינער וויל בייַ מיר ניט קויפֿן keyner vil bay mir nit koyfn, Personne ne veut rien m’acheter Nobody wants to buy from me-
אויסגיין וועל איך מוזן ווי אַ הונט oysgeyn vel ikh muzn vi a hunt. Je vais mourir comme un chien. I will have to perish like a dog.
מייַן טאַטע אין מלחמה האָט פֿאַרלוירן זייַנע הענט Mayn tate in milkhome hot farloyrn zayne hent, Mon père a perdu ses mains à la guerre My father lost his hands in the war
מייַן מאַמע האָט די צרות מער אויסהאַלטן נישט געקענט mayn mame hot di tsores mer oyshaltn nisht gekent. Et ma mère n'a pas pu supporter ses tourments My mother couldn't bear her troubles anymore
יונג אין קבֿר זי געטריבן Yung in keyver zi getribn, Jeune au tombeau elle se retrouva And was driven to her grave at a young age
בין איך אויף דער וועלט פֿאַרבליבן bin ikh oyf der velt farblibn, Je suis resté dans le monde I was left on this earth
אומגליקלעך און עלנט ווי אַ שטיין umgliklekh un elnt vi a shteyn. Malheureux et seul comme une pierre. Unhappy and alone like a stone
ברעקלעך קלייַב איך אויף צום עסן אויף דעם אַלטן מאַרק Breklekh klayb ikh oyf tsum esn oyf dem altn mark, Je ramasse des miettes pour manger, au vieux marché I gather crumbs to eat in the old market
אַ האַרטע באַנק איז מייַן געלעגער אין דעם קאַלטן פּאַרק a harte bank iz mayn geleger in dem kaltn park. Un banc dur me sert de couche dans le parc froid. A hard bench in the cold park is my bed
אין דערצו די פּאָליציאַנטן In dertsu di politsiantn, Et de plus les policiers, And on top of that, the police
שלאָגן מיך מיט שווערדן קאַנטן shlogn mikh mit shverdn kantn, Me battent avec le plat de leurs épées Beat me with the edges of their swords
ס העלפֿט ניט מייַן בעטן מייַן געוויין s'helft nit mayn betn, mayn geveyn. Malgré mes suppliques et mes plaintes. My pleas and my cries are of no use.
קופּיטיע קויפֿט זשע Kupitye koyft zhe... Achetez, achetez donc... Buy, buy...
איך האָב געהאַט אַ שוועסטערל אַ קינד פֿון דער נאַטור Ikh hob gehat a shvesterl, a kind fun der natur, J’avais une petite sœur, un don de la nature I had a little sister, a child of nature
מיט מיר צוזאַמען זיך געשלעפּט האָט זי אַ גאַנץ יאָר mit mir tsuzamen zikh geshlept hot zi a gants yor. Ensemble nous avons traîné toute une année Together we shlepped around for an entire year.
מיט איר געווען איז מיר פֿיל גרינגער Mit ir geven iz mir fil gringer, Avec elle tout était plus facile pour moi, When with her, it was much easier for me.
לייַכטער ווערן פֿלעגט דער הונגער laykhter vern flegt der hunger, La faim paraissait plus légère My hunger would become lighter
ווען איך פֿלעג אַ קוק טאָן נאָר אויף איר ven ikh fleg a kuk ton nor oyf ir. De simplement lui jeter un regard. When I glanced at her
מיטאַמאָל געוואָרן איז זי שוואַך און זייער קראַנק Mitamol gevorn iz zi shvakh un zeyer krank, Soudain, elle est devenue faible et très malade Suddenly she became weak and sick
אויף מייַנע הענט איז זי געשטאָרבן אויף אַ גאַסן באַנק oyf mayne hent iz zi geshtorbn oyf a gasn bank. Elle est morte dans mes bras, sur un banc, dans la rue. Died in my arms on a street bench
און אַז איך האָב זי פֿאַרלוירן Un az ikh hob zi farloyrn, Et quand je l'ai perdue, And when I lost her
האָב איך אַלץ אָנגעוווירן hob ikh alts ongevoyrn, J'ai tout perdu. I lost everything
זאָל דער טויט שוין קומען אויך צו מיר zol der toyt shoyn kumen oykh tsu mir. Que la mort m’emporte maintenant moi aussi. Let death come already for me, too.
קופּיטיע קויפֿט זשע Kupitye koyft zhe... Achetez, achetez donc... Buy, buy...

aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Papirosn
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

108 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


altn  אַלטן : adj.  de alt  vieux : old 
antikn  אַנטיקן : n. m. plur. ou adj.  de antik  ancien, (quelque chose d')exquis : ancient, (something) exquisite 
arumtsugeyn  אַרומצוגיין : v. contraction de tsu et  de arumgeyn  pour déambuler, tourner en rond, faire les cent pas : to go around, to perambulate 
atsind  אַצינד : adv.  maintenant : now 
baginen  באַגינען : n. m.  aube : dawn 
bank  באַנק : n. f.  banc : bench 
benemones  בנאמנות‬ : adv.  honnêtement, de bonne foi : honnestly, in good faith 
betn  בעטן : v.   implorer, demander, mendier : ask, beg, request 
bilik  ביליק : adj.  bon marché : cheap 
breklekh  ברעקלעך : n. n. plur.  de brekl  miettes : crumbs 
derkvikn  דערקוויקן : v.   réconforter, rafraîchir, réjouir : comfort, refresh, delight 
dertsu  דערצו : adv.  aussi, en plus : too, in addition 
elnt  עלנט : adj.  solitaire : lonely 
esn  עסן : v.   manger : eat 
farblibn  פֿאַרבליבן : v. part.pas.  de farblaybn  resté : remained 
fardinen  פֿאָרדינען : v.   gagner (de l'argent) : earn 
fargosn  פֿאַרגאָסן : v. part.pas.  de fargisn  versé : poured 
farloyrn  פֿאַרלוירן : v. part.pas.  de farlirn  perdu : lost 
fartroyert  פֿאַרטרויערט : adj.  triste, : sad, mournful 
fil  פֿיל : adj.  beaucoup : many, much 
fintster  פֿינצטער : adj.  sombre, sinistre : dark, sinister 
gas  גאַס : n. f.  rue : street 
gasn  גאַסן : n. f. plur.  de gas  rues : streets 
gehat  געהאַט : v. part.pas.  de hobn  eu : had 
gekent  געקענט : v. part.pas.  de kenen  pu, été capable : been able 
geleger  געלעגער : n. n.  lit, couche : bed, couch 
geshlept  געשלעפּט : v. part.pas.  de shlepn  tiré, traîné : pulled, dragged 
geshtorbn  געשטאָרבן : v. part.pas.  de shtarbn  mort : died 
getribn  געטריבן : v. part.pas.  de traybn  conduit, chassé, expulsé : driven, driven away 
geven  געווען : v. part.pas.  de zayn  été (verbe être) : been 
geveyn  געוויין : n. n.  gémissement, plainte, lamentation : lament 
gevorn  געוואָרן : v. part.pas.  de vern  devenu : become 
git  גיט : v.   de gebn  donner : give 
gringer  גרינגער : adj.  de gring  facile, léger, frivole : easy, light, frivolous 
halt  האַלט : v.   de haltn  tenir : hold 
hant  האַנט : n. f.  main : hand 
harte  האַרטע : adj.  de hart  dur : hard 
helft  העלפֿט : v.   de helfn  aider : help 
hent  הענט : n. f. plur.  de hant  mains : hands 
hunger  הונגער : n. m.  faim : hunger 
hungerik  הונגעריק : adj.  affamé : hungry 
hunt  הונט : n. m.  chien : dog 
kalte  קאַלטע : adj.  de kalt  froid : cold 
kaltn  קאַלטן : adj.  de kalt  froid : cold 
kantn  קאַנטן : n. f. plur. ou n. m. plur.  de kant  bords, coins : edges, rims, corners 
keyver  קבֿר : n. m.  tombe, tombeau : grave 
kind  קינד : n. n.  enfant : child 
klayb  קלייַב : v.   de klaybn  recueillir, rassembler, récolter : gather, harvest 
koshikl  קאָשיקל : n. n. diminutif  de koshik  panier : basket 
koyekh  כּוח : n. n.  force, énergie : ability, strengh 
koyfn  קויפֿן : v.   acheter : buy 
koyft  קויפֿט : v.   de koyfn  acheter : buy 
krank  קראַנק : adj.  malade : sick 
kuk  קוק : v.   de kukn  regarder : look 
kukt  קוקט : v.   de kukn  regarder : look 
kumen  קומען : v.   venir : come 
kupitye  קופּיטיע : v.   acheter (mot polonais ou russe) : buy (polish or russian word) 
lakhn  לאַכן : v.   rire : laugh 
laykhter  לייַכטער : adj. comparatif  de laykht  plus facile, plus fluide : easier, lighter 
loyfn  לויפֿן : v.   courir : run 
makhn  מאַכן : v.   faire, fabriquer : make 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
mark  מאַרק : n. m.  marché : market 
milkhome  מלחמה : n. f.  guerre : war 
nakht  נאַכט : n. f.  nuit : night 
nas  נאַס : adj.  mouillé : wet 
natur  נאַטור : n. f.  nature : nature 
nepldike  נעפּלדיקע : adj.  de nepldik  brumeux : foggy 
ongevoyrn  אָנגעוווירן : v. part.pas.  de onvern  perdu, renoncé à : lost, forfeited 
opgerisn  אָפּגעריסן : adj.  en loques, en lambeaux : ragged, tattered, in shreds 
oygn  אויגן : n. n. plur.  de oyg  yeux : eyes 
oysgeyn  אויסגיין : v.   s'éteindre, expirer : go out, expire 
oyshaltn  אויסהאַלטן : v.   survivre : survive 
papirosn  פּאַפּיראָסן : n. m. plur.  de papiros  cigarettes : cigarettes 
park  פּאַרק : n. m.  parc : park 
politsiantn  פּאָליציאַנטן : n. m. plur.  de politsiant  policiers : policemen 
rakhmones  רחמנות : n. f. plur.  de rakhmone  compassion : mercy, pity 
ratevet  ראַטעוועט : v.   de rateven  secourir, sauver : rescue, save 
regn  רעגן : n. m.  pluie : rain 
shitst  שיצט : v.   de shitsn  protéger : protect 
shlep arum  שלעפּ אַרום : v.   de arumshlepn  tirer, traîner : pull, drag 
shlogn  שלאָגן : v.   frapper : hit, beat 
shpas  שפּאַס : n. m.  blague, plaisanterie : joke 
shrayen  שרייַען : n. m. plur.  de shray  cris, hurlements : shouts 
shteyn  שטיין : n. m.  pierre : stone 
shteyt  שטייט : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
shtum  שטום : adj.  silencieux : silent, voiceless 
shvakh  שוואַך : adj.  faible : weak 
shvebelakh  שוועבעלאַך : n. m. plur.  de shvebele  allumettes : matches 
shverdn  שווערדן : n. f. plur.  de shverd  épées : swords 
shvesterl  שוועסטערל : n. n. diminutif  de shvester  soeur : sister 
tate  טאַטע : n. m.  père, papa : father 
ton  טאָן : v.   faire : do 
toyt  טויט : adj.  mort : dead 
trukene  טרוקענע : adj.  de trukn  sec : dry 
tsores  צרות : n. f. plur.  de tsore  soucis, problèmes : trouble, distress 
tsuzamen  צוזאַמען : adv.  ensemble : together 
umgliklekh  אומגליקלעך : adj.  malheureux : unhappy 
umzist  אומזיסט : adj.  gratuit, en vain : for free, in vain 
vant  וואַנט : n. f.  mur : wall 
velt  וועלט : n. f.  monde : world 
vern  ווערן : v.   devenir : become 
vert  ווערט : v.   de vern  devenir : become 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
yingele  ייִנגעלע : n. n. diminutif  de yung  jeune garçon, jeune homme : boy, fellow, lad 
yor  יאָר : n. n.  an, année : year 
yosiml  יתומל : n. n. diminutif  de yosem  orphelin : orphan 
yung  יונג : adj.  jeune : young aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |