| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Mayn yingele

מײַן ייִנגעלע

Morris Rosenfeld

איך האָב אַ קליינעם ייִנגעלע Ikh hob a kleynem yingele, J'ai un petit garçon, I've got a little boy,
אַ זונעלע גאָר פֿייַן A zunele gor fayn! Un fiston charmant. A really fine son!
ווען איך דערזע אים דאַכט זיך מיר Ven ikh derze im dakht zikh mir, Quand je le vois, il me semble When I see him, it seems to me
די גאַנצע וועלט איז מייַן Di gantse velt iz mayn. Que le monde entier m'appartient The whole world is mine.
נאָר זעלטן זעלטן זע איך אים Nor zeltn, zeltn ze ikh im, Mais rarement, rarement je le vois But seldom, seldom, I see him,
מייַן שיינעם ווען ער וואַכט Mayn sheynem, ven er vakht, Mon beau petit, quand il est réveillé, My beauty, when he's awake,
איך טרעף אים אימער שלאָפֿנדיק Ikh tref im imer shlofndik, Je le retrouve toujours endormi, I always find him asleep,
איך זע אים נאָר בייַ נאַכט Ikh ze im nor bay nakht. Je le vois seulement la nuit. I see him only at night.
די אַרבעט טרייַבט מיך פֿרי אַרויס Di arbet traybt mikh fri aroys Le travail me conduit tôt dehors Work drives me out early
און לאָזט מיך שפּעט צוריק Un lozt mikh shpet tsurik; Et me fait rentrer tard. And lets me back late;
אָ פֿרעמד איז מיר מייַן אייגן לייַב O, fremd iz mir mayn eygn layb! O, étrangère à moi ma propre chair! O, strange is to me my own flesh,
אָ פֿרעמד מייַן קינדס אַ בליק O, fremd mayn kinds a blik! O, étrangère la vue de mon enfant! O, strange the look of my child!
איך קום צעקלעמטערהייט אַהיים Ikh kum tseklemterheyt aheym, Je rentre affligé à la maison I come home sadly,
אין פֿינצטערניש געהילט In fintsternish gehilt, Dans l'obscurité, Wrapped in darkness
מייַן בלייכע פֿרוי דערציילט מיר באַלד Mayn bleykhe froy dertseylt mir bald, Ma femme pâle me raconte vite My pale wife tells me soon
ווי פֿייַן דאָס קינד זיך שפּילט Vi fayn dos kind zikh shpilt, Comme l'enfant joue bien, How fine the child does play,
ווי זיס עס רעדט ווי קלוג עס פֿרעגט Vi zis es redt, vi klug es fregt: Comme il parle gentiment, comme intelligemment il demande: How sweet he talks, how cleverly he asks:
אָ מאַמע גוטע מאַ "O, mame, gute ma, "Oh maman, gentille maman, "Oh mummy, kind mummy,
ווען קומט און ברענגט אַ פּעני מיר Ven kumt un brengt a peni mir Quand revient, avec un penny pour moi, When does come and bring me a penny
מייַן גוטער גוטער פּאַ Mayn guter, guter pa?" Mon gentil, gentil papa?" My good, good daddy?"
איך הער עס צו און אייַל עס מוז Ikh her es tsu un ayl -es muz- J'écoute cela et je souffre -il faut- I listen to this and it ails me -it must-
יאָ יאָ עס מוז געשען Yo, yo, es muz geshen! Oui, oui, il le faut! Oh yes it must happen!
די פֿאָטער־ליבע פֿלאַקערט אויף Di foter-libe flakert oyf: L'amour paternel s'embrase: The fatherly love is set afire:
עס מוז מייַן קינד מיך זען Es muz mayn kind mikh zen! Il faut que mon enfant me voie! My child must see me!
איך שטיי בייַ זייַן געלעגערל Ikh shtey bay zayn gelegerl Je me tiens près de son lit I stand by his bed
און זע און הער און שאַ Un ze, un her, un sha! Je vois, j'entends, je me tais, And see, and hear, and stay silent.
אַ טרוים באַוועגט די ליפּעלעך A troym bavegt di lipelekh: Un rêve fait remuer ses lèvres: A dream makes his lips move:
אָ וווּ איז וווּ איז פּאַ "O, vu iz, vu iz pa?" "Oh où est, où est papa?" "Oh where, where is daddy?"
איך קוש די בלויע אייגעלעך Ikh kush di bloye eygelekh, J'embrasse ses yeux bleus, I kiss his blue eyes,
זיי עפֿנען זיך אָ קינד Zey efnen zikh "o, kind!" Ils s'ouvrent "O, mon enfant!" They open, "o, my child!"
זיי זעען מיך זיי זעען מיך Zey zeen mikh, zey zeen mikh, Ils me voient, ils me voient, They see me, they see me,
און שליסן זיך געשווינד Un shlisn zikh geshvind. Et se referment aussitôt. And they quickly close again.
דאָ שטייט דייַן פּאַפּאַ טייַערער "Do shteyt dayn papa, tayerer, "Ton papa est là mon chéri, "Here is your daddy my darling,
אַ פּענעלע דיר נאַ A penele dir, na!" Un penny, tiens, pour toi!" Here's a penny for you!"
אַ טרוים באַוועגט די ליפּעלעך A troym bavegt di lipelekh: Un rêve fait remuer ses lèvres: A dream makes his lips move:
אָ וווּ איז וווּ איז פּאַ "O, vu iz, vu iz pa?" "Oh où est, où est papa?" "Oh where, where is daddy?"
איך בלייַב צעווייטיקט און צעקלעמט Ikh blayb tseveytikt un tseklemt, Je reste blessé et triste, I stay pained and sad,
פֿאַרביטערט און איך קלער Farbitert un ikh kler: Amer, et je me dis: Bitter, and I think:
ווען דו דערוואַכסט אַ מאָל מייַן קינד "Ven du dervakhst a mol, mayn kind, "Quand tu te reveilleras un jour, mon enfant, "Sometime you'll wake up, my child,
געפֿינסטו מיך ניט מער Gefinstu mikh nit mer"... Tu ne me trouveras plus là." And won't find me there anymore"...


Chaque couplet de la chanson est formé de deux strophes du poème.
Each verse in the song is composed of two verses of the poem.
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Mayn yingele
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

80 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


aheym  אַהיים : adv.  vers chez soi : homeward 
arbet  אַרבעט : n. f.  travail : work, labor 
ayl  אייַל : v.   de ayln  dépêcher, presser, être pressant : hasten, hurry 
bald  באַלד : adv.  bientôt : soon 
bavegt  באַוועגט : v.   de bavegn  bouger : move 
blayb  בלייַב : v.   de blaybn  rester, demeurer : stay, remain 
bleykhe  בלייכע : adj.  de bleykh  pâle : pale 
blik  בליק : n. m.  regard, coup d'oeil : glance 
bloye  בלויע : adj.  de bloy  bleu : blue 
brengt  ברענגט : v.   de brengen  apporter : bring 
dakht  דאַכט : v.   de dakhtn  mentionner, paraître, avoir l'air de, penser : mention, appear, seem, think 
dertseylt  דערציילט : v.   de dertseyln  raconter : tell, narrate 
dervakhst  דערוואַכסט : v.   de dervakhn  se réveiller : wake up 
derze  דערזע : v.   de derzen  apercevoir : catch sight of 
efnen  עפֿנען : v.   ouvrir : open 
eygelekh  אייגעלעך : n. n. plur. diminutif  de oyg  yeux : eyes 
farbitert  פֿאַרביטערט : v. part.pas.  de farbitern  rendu amer : made bitter 
fayn  פֿייַן : adj.  bien, sympa : fine 
fintsternish  פֿינצטערניש : n. n.  obscurité : darkness 
flakert oyf  פֿלאַקערט אויף : v.   de oyfflakern  enflammer, embraser : kindle 
foter-libe  פֿאָטער־ליבע : n. f.  amour paternel : fatherly love 
fregt  פֿרעגט : v.   de fregn  demander, poser une question : ask 
fremd  פֿרעמד : adj.  étranger : foreign 
fri  פֿרי : adj.  tôt : early 
froy  פֿרוי : n. f.  femme : woman, wife 
gefinstu  געפֿינסטו : v. contraction de gefinst du,  de gefinen  trouver : find 
gehilt  געהילט : v. part.pas.  de gehiln  entouré, enveloppé : surrounded, wrapped 
gelegerl  געלעגערל : n. n. diminutif  de geleger  lit, couche : bed, couch 
geshen  געשען : v.   arriver (pour un événement) : occur 
geshvind  געשווינד : adj.  vite : fast, quick 
gute  גוטע : adj.  de gut  bon : good 
guter  גוטער : adj.  de gut  bon : good 
her  הער : v.   de hern  entendre : hear 
her tsu  הער צו : v.   de tsuhern  écouter : listen 
imer  אימער : adv.  toujours (mot allemand) : always (German word) 
kind  קינד : n. n.  enfant : child 
kinds  קינדס : n. n. possessif  de kind  de l'enfant : child's 
kler  קלער : v.   de klern  considérer, réfléchir, songer : consider, think, muse 
kleynem  קליינעם : adj.  de kleyn  petit : small 
klug  קלוג : adj.  intelligent : clever 
kum  קום : v.   de kumen  venir : come 
kumt  קומט : v.   de kumen  venir : come 
kush  קוש : v.   de kushn  embrasser : kiss 
layb  לייַב : n. n.  corps : body 
lipelekh  ליפּעלעך : n. n. plur. diminutif  de lip  lèvres : lips 
lozt  לאָזט : v.   de lozn  laisser : let 
ma  מאַ : n. f.  de mame  maman : mom 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
na  נאַ : v.   de nemen  prends (impératif seulement) : take (only imperative) 
nakht  נאַכט : n. f.  nuit : night 
pa  פּאַ : n. m.  de papa  papa : daddy 
papa  פּאַפּאַ : n. m.  papa : daddy 
penele  פּענעלע : n. n. diminutif  de peni  penny (petite pièce de monnaie) : penny 
peni  פּעני : n. m.  penny (petite pièce de monnaie) : penny 
redt  רעדט : v.   de redn  parler : speak 
sha  שאַ : v.   chut! : be quiet! 
sheynem  שיינעם : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shlisn  שליסן : v.   verrouiller : lock 
shlofndik  שלאָפֿנדיק : v. part.prés.  de shlofn  dormant : sleeping 
shpet  שפּעט : adj.  tard : late 
shpilt  שפּילט : v.   de shpiln  jouer : play 
shtey  שטיי : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
shteyt  שטייט : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
tayerer  טייַערער : adj.  de tayer  cher : dear 
traybt aroys  טרייַבט אַרויס : v.   de aroystraybn  conduire vers l'extérieur : drive out 
tref  טרעף : v.   de trefn  trouver, rencontrer, deviner : find, meet, guess 
troym  טרוים : n. m.  rêve : dream 
tseklemt  צעקלעמט : adj.  affligé, déprimé, triste : distressed, dejected, rueful 
tseklemterheyt  צעקלעמטערהייט : n. f.  affliction : distress 
tseveytikt  צעווייטיקט : v. part.pas.  de tseveytikn  peiné : in pain 
vakht  וואַכט : v.   de vakhn  veiller, être réveillé : be awake 
velt  וועלט : n. f.  monde : world 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
yingele  ייִנגעלע : n. n. diminutif  de yung  jeune garçon, jeune homme : boy, fellow, lad 
ze  זע : v.   de zen  voir, regarder : see 
zeen  זעען : v.   de zen  voir, regarder : see 
zeltn  זעלטן : adj.  rare : unusual, rare 
zen  זען : v.   voir : see 
zis  זיס : adj.  doux : sweet 
zunele  זונעלע : n. n. diminutif  de zun  fils : son aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |