| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Malkele - A foygl hot haynt

מלכּהלע - אַ פֿױגל האָט הײַנט

Paroles : Itzik Manger

Musique : Shaul Berezovsky

Poème du livre "Velvl Zbarzher écrit à Malkele la Belle", 1937
from the book "Velvl Zbarzher writes letters to Malkele the Beautiful", 1937
אַ פֿויגל האָט הייַנט מלכּהלע a foygl hot haynt, Malkele, Aujourd'hui un oiseau, Malkele, Today, Malkele, a bird
געזונגען אויף מייַן דאַך gezungen oyf mayn dakh: A chanté sur mon toit: Sang on my roof:
דאָרט וווּ ס ענדיקט זיך די שטאָט "dort vu s'endikt zikh di shtot, "Ici, où se termine la ville "Here, where the city ends,
הייבט זיך אָן דער שליאַך heybt zikh on der shliakh. Commence le chemin Begins the pathway,
טאָ נעם דעם שטעקן וועלוול קרוין to nem dem shtekn, Velvl kroyn, Alors, prends ton bâton, Velvl chéri, So take your walking stick, dear Velvl,
אין דער האַנט און שפּאַן in der hant un shpan, Dans ta main et marche, In your hand, and walk,
אויב דו האָסט נישט קיין בילעט oyb du host nisht keyn bilet Si tu n'as pas de billet If you have no ticket
צו פֿאָרן מיט דער באַן tsu forn mit der ban. Pour voyager en train. To go by train.
נעכטיקן קענסטו אין פֿעלד nekhtikn kenstu in feld Tu peux passer la nuit dans le champ You can spend the night in the field
און עסן שמעסן עט un esn, shmesn... et! Mais, manger, n’y pense même pas! But don't even think of eating!
פֿון ווען אָן טראַכט עס וועגן פֿרעס fun ven on trakht es vegn fres Depuis quand un poète yiddish Since when a yiddish poet
אַ ייִדישער פּאָעט a yidisher poet? Pense-t-il à se goinfrer? Would think about eating?
זע מלכּהלע די שיינע וואַרט ze, Malkele di sheyne vart Vois, Malkele la belle t'attend, See, Malkele the beautiful is waiting for you
שוין יאָרן לאַנג אויף דיר shoyn yorn lang oyf dir, Depuis déjà des années For years long she has been waiting
אַ סימן האָב איך יעדע נאַכט a simen hob ikh: yede nakht J'en ai la preuve: chaque nuit, I have evidence of it: every night
פֿאַרשליסט זי נישט די טיר farshlist zi nisht di tir." Elle ne verrouille pas sa porte." She doesn't lock her door."
האָב איך צו אים געזאָגט אַזוי hob ikh tsu im gezogt azoy: Je lui ai répondu ceci: I said to him:
היי פֿויגל פֿלאַטערפֿלי "hey foygl flaterfli, "Hé, oiseau papillonnant, "Hey, fluttering bird,
דו ביסט ווייַזט אויס אַ נעכטיקער du bist vayzt oys a nekhtiker, Tu m'as l'air d'être un peu tête-en-l'air, You look like you're ingenuous
אָדער נישט פֿון הי oder nisht fun hi. Ou alors tu n'es pas d'ici, Or maybe you're not from here,
און אפֿשר גאָר אַ שוטהלע un efsher gor a shoytele, Ou peut-être que tu es très bête, And perhaps you're a fool,
וואָס ווייסט נישט מן הסתּם vos veyst nisht min hastam, Si tu ne sais pas sûrement If you don't know with certainty
אַז צווישן מיר און מלכּהלען az tsvishn mir un Malkelen Qu'entre moi et Malkele That between me and Malkele
רוישט דער שוואַרצער ים roysht der shvartser yam." Rugit la Mer Noire." Roars the Black Sea."
און ס זאָגט דער שוואַרצער ים אַזוי un s'zogt der shvartser yam azoy: Et la Mer Noire dit comme ça: And the Black Sea says:
היי מענטשל צוציק שווייַג "hey mentshl, tsutsik, shvayg! "Hé, petit homme, gamin, tais-toi, "Hey, little man, kiddie, shut up!
שפּאַנען קענסטו אויפֿן שליאַך shpanen kenstu oyfn shliakh, Tu peux marcher sur le chemin, You can walk on the pathway
נאָר איבער מיר אַ פֿייַג nor iber mir –a fayg..." Mais sur moi -cours toujours!" But over me, forget it!"
און ס איז דער פֿויגל פֿלאַטערפֿלי un s'iz der foygl flaterfli Et l'oiseau voletant And the fluttering bird
אַוועק פֿון מיר פֿאַרשעמט avek fun mir farshemt, S'est éloigné de moi embarrassé, Went away from me, embarrassed,
און ס האָט דאָס האַרץ מיר מלכּהלע un s'hot dos harts mir, Malkele, Et j'ai eu le coeur gros, Malkele, And my heart hurt, Malkele,
אַ גאַנצן טאָג געקלעמט a gantsn tog geklemt. Pendant toute une journée. A whole day long.


La deuxième ligne de chaque couplet est répétée, ainsi que les troisième et quatrième.
The second line of each verse is sung twice, so are the third and fourth.
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Malkele - A foygl hot haynt
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

60 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


ban  באַן : n. f.  train : train 
bilet  בילעט : n. m.  billet, ticket : ticket 
dakh  דאַך : n. m.  toit : roof 
efsher  אפֿשר : adv.  peut-être : perhaps, maybe 
endikt  ענדיקט : v.   de endikn  finir : finish 
esn  עסן : v.   manger : eat 
farshemt  פֿאַרשעמט : v. part.pas.  de farshemen  embarrassé : embarrassed 
farshlist  פֿאַרשליסט : v.   de farshlisn  fermer, verrouiller : close, lock 
fayg  פֿייַג : n. f.  figue, geste de dédain : fig, motion of contempt 
feld  פֿעלד : n. n.  champ : field 
flaterfli  פֿלאַטערפֿלי : juxtaposition  de flater et fli  papilloner, voler : flutter, fly 
forn  פֿאָרן : v.   aller (en véhicule) : go, drive, ride 
foygl  פֿויגל : n. m.  oiseau : bird 
fres  פֿרעס : v.   de fresn  dévorer, manger goulûment : gulp down, eat (like an animal) 
fun... on  פֿון... אָן : prép.  de fun  depuis, à partir de : since, for (duration) 
geklemt  געקלעמט : v. part.pas.  de klemen  serré, comprimé : squeezed 
gezogt  געזאָגט : v. part.pas.  de zogn  dit : said 
gezungen  געזונגען : v.   de zingen  chanté : sung 
hant  האַנט : n. f.  main : hand 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
haynt  הייַנט : adv.  aujourd'hui : today 
heybt on  הייבט אָן : v.   de onheybn  commencer : begin 
hi  הי : adv.  ici : here 
kenstu  קענסטו : v. contraction de kenst du,  de kenen  tu peux, tu sais : you can 
kroyn  קרוין : n. f.  couronne : crown 
lang  לאַנג : adj.  long, longtemps : long, for (duration) 
malkele  מלכּהלע : prénom diminutif  de malke  reine : queen 
malkelen  מלכּהלען : prénom diminutif  de malke  reine : queen 
mentshl  מענטשל : n. n. diminutif  de mentsh  petit homme : little man 
nakht  נאַכט : n. f.  nuit : night 
nekhtiker  נעכטיקער : adj.  de nekhtik  embrouillé : confused 
nekhtikn  נעכטיקן : v.   passer la nuit : spend the night 
nem  נעם : v.   de nemen  prendre, recevoir, obtenir : take, obtain, get, receive 
poet  פּאָעט : n. m.  poète : poet 
roysht  רוישט : v.   de royshn  faire du bruit, s'agiter : make noise, rush 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shliakh  שליאַך : n. m.  chemin, sentier : path, dirt road, unpaved road 
shmesn  שמעסן : v. déformation  de esn  déformation péjorative de 'manger' : pejorative distortion of verb eat 
shoytele  שוטהלע : n. m. diminutif  de shoyte  idiot, imbécile : fool 
shpan  שפּאַן : n. m.  pas, petite distance, foulée : span, step 
shpanen  שפּאַנען : v.   enjamber, parcourir : stride 
shtekn  שטעקן : n. m.  bâton : stick 
shtot  שטאָט : n. f.  ville, place ou siège à la synagogue : city, seat or place in synagogue 
shvartse  שוואַרצע : adj.  de shvarts  noir : black 
shvartser  שוואַרצער : adj.  de shvarts  noir : black 
shvayg  שווייַג : v.   de shvaygn  se taire : stay silent 
simen  סימן : n. m.  symbole : symbol 
tir  טיר : n. f.  porte : door 
tog  טאָג : n. m.  jour : day 
trakht  טראַכט : v.   de trakhtn  penser : think, plan 
tsutsik  צוציק : n. m.  gosse, gamin : youngster, brat 
vart  וואַרט : v.   de vartn  attendre : wait (for) 
vayzt oys  ווייַזט אויס : expr.  il s'avère que, apparemment : apparently 
velvl  וועלוול : prénom  bon marché : cheap 
veyst  ווייסט : v.   de visn  savoir : know 
yam  ים : n. m.  mer : sea 
yidisher  ייִדישער : adj.  de yidish  juif : jewish 
yorn  יאָרן : n. n. plur.  de yor  ans, années : years 
ze  זע : v.   de zen  voir, regarder : see 
zogt  זאָגט : v.   de zogn  dire, parler : say, tell aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |