| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Kinder-yorn

קינדער־יאָרן

Mordekhay Gebirtig

קינדער־יאָרן,‏ זיסע קינדער־יאָרן,‏ Kinder-yorn, zise kinder-yorn, Enfance, douce enfance, Childhood, sweet childhood,
אייביק בלייַבט איר וואַך אין מייַן זכּרון;‏ Eybik blaybt ir vakh in mayn zikorn; Eternellement tu veilles dans ma mémoire; Forever will you stay awake in my memories;
ווען איך טראַכט פֿון אייַער צייַט,‏ Ven ikh trakht fun ayer tsayt, Quand je pense à ce temps, When I think about your time,
ווערט מיר אַזוי באַנג און לייַד —‏ Vert mir azoy bang un layd — J'en éprouve une telle nostalgie — I feel so much regret and grieving—
אוי,‏ ווי שנעל בין איך שוין אַלט געוואָרן.‏ Oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn. Oh, comme je suis vite devenu vieux. Oh, how fast I became old.
נאָך שטייט מיר דאָס שטיבל פֿאַר די אויגן,‏ Nokh shteyt mir dos shtibl far di oygn, J'ai encore devant les yeux la maison, I still see in front of me the house,
וווּ איך בין געבוירן,‏ אויפֿגעצויגן Vu ikh bin geboyrn, oyfgetsoygn Où je suis né, où j'ai grandi Where I was born and raised
אויך מייַן וויגל,‏ זע איך דאָרט,‏ Oykh mayn vigl, ze ikh dort, Même mon berceau, je le vois là, My cradle also, I see it there,
שטייט נאָך אויף דעם זעלבן אָרט —‏ Shteyt nokh oyf dem zelbn ort — Il n'a pas changé de place — Still stands in the same place —
ווי אַ חלום איז דאָס אַלץ פֿאַרפֿלויגן.‏ Vi a kholem iz dos alts farfloygn. Comme un rêve, tout s'est envolé. As a dream all has flown away.
און מייַן מאַמע,‏ אַך,‏ ווי כ׳פֿלעג זי ליבן,‏ Un mayn mame, akh, vi kh'fleg zi libn, Et ma mère, ah, comme je l'aimais, And my mother, ah, I loved her so much,
כאָטש זי האָט אין חדר מיך געטריבן;‏ Khotsh zi hot in kheyder mikh getribn; Même si elle m'a forcé à aller à l'école; Though she made me go to school;
יעדער קניפּ איז פֿון איר האַנט Yeder knip iz fun ir hant Chaque pinçon de sa main Each pinch from her hand
מיר נאָך אַזוי גוט באַקאַנט —‏ Mir nokh azoy gut bakant — Je m'en souviens si bien — I still remember so good —
כאָטש קיין צייכן איז מיר נישט פֿאַרבליבן.‏ Khotsh keyn tseykhn iz mir nisht farblibn. Bien qu'il ne m'en reste aucune trace. Though I haven't got any marks left.
נאָך זע איך דיך,‏ פֿייגעלע,‏ דו שיינע,‏ Nokh ze ikh dikh, feygele, du sheyne, Je te vois encore, Feygele, ma belle, I still see you, Feygele, you so beautiful,
נאָך קוש איך די רויטע בעקלעך דייַנע,‏ Nokh kush ikh di royte beklekh dayne, J'embrasse encore tes joues rouges, I kiss you once more on your red cheeks,
דייַנע אויגן פֿול מיט חן,‏ Dayne oygn ful mit kheyn, Tes yeux plein de grâce Your graceful eyes
דרינגען אין מייַן האַרץ אַרייַן,‏ Dringen in mayn harts arayn, Pénètrent mon coeur, Penetrate my heart,
כ׳האָב געמיינט,‏ דו וועסט אַמאָל זייַן מייַנע.‏ Kh'hob gemeynt, du vest amol zayn mayne. J'avais pensé que tu serais un jour mienne. I had thought you would someday be mine.
קינדער־יאָרן,‏ יונגע שיינע בלומען!‏ Kinder-yorn, yunge sheyne blumen! Enfance, belle jeune floraison! Childhood, young lovely flowers!
צ׳ריק צו מיר וועט איר שוין מער נישט קומען;‏ Ts'rik tsu mir vet ir shoyn mer nisht kumen; Tu ne me reviendras plus jamais; You won't ever come back to me;
יאָרן אַלטע,‏ טרויעריקע,‏ Yorn alte, troyerike, De vieilles années, tristes, Old, sad,
קאַלטע,‏ מרה־שחורהדיקע Kalte, more-shkhoyredike Froides, mélancoliques Cold, gloomy years
האָבן אייַער שיינעם פּלאַץ פֿאַרנומען.‏ Hobn ayer sheynem plats farnumen. Ont occupé ta belle place. Took your beautiful place.
קינדער־יאָרן,‏ כ׳האָב אייַך אָנגעוווירן,‏ Kinder-yorn, kh'hob aykh ongevoyrn, Enfance, je t'ai perdue, Childhood, I lost you,
מייַן געטרייַע מאַמען אויך פֿאַרלוירן,‏ Mayn getraye mamen oykh farloyrn, Ma fidèle mère perdue aussi, Ma faithful mother, also lost,
פֿון דער שטוב נישטאָ קיין פֿלעק,‏ Fun der shtub nishto keyn flek, Plus trace de la maison, Nothing left of the house,
פֿייגעלע איז אויך אַוועק,‏ Feygele iz oykh avek, Feygele est partie aussi, Feygele also gone,
אוי,‏ ווי שנעל בין איך שוין אַלט געוואָרן.‏ Oy, vi shnel bin ikh shoyn alt gevorn. Oh, comme je suis vite devenu vieux. Oh, how fast I became old.

aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Kinder-yorn
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

66 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


alt  אַלט : adj.  vieux : old 
alte  אַלטע : adj.  de alt  vieux : old 
amol  אַמאָל : adv.  de mol (a)  parfois, autrefois, un jour (ou l'autre) : sometimes, in former days, sometime 
arayn  אַרייַן : adv.  dedans, intérieur : in, inside 
bakant  באַקאַנט : adj.  connu, célèbre : famous, well known 
bang (ton)  באַנג טאָן : v.   regretter : regret 
beklekh  בעקלעך : n. n. plur. diminutif  de bak  joues : cheeks 
blaybt  בלייַבט : v.   de blaybn  rester, demeurer : stay, remain 
blumen  בלומען : n. f. plur.  de blum  fleurs : flowers 
dringen  דרינגען : v.   affirmer, soutenir : argue, claim 
eybik  אייביק : adj.  éternel : eternal 
farblibn  פֿאַרבליבן : v. part.pas.  de farblaybn  resté : remained 
farfloygn  פֿאַרפֿלויגן : v. part.pas.  de farflien  envolé : flown away 
farloyrn  פֿאַרלוירן : v. part.pas.  de farlirn  perdu : lost 
farnumen  פֿאַרנומען : v. part.pas.  de farnemen  occupé (à quelque chose) : busy 
feygele  פֿייגעלע : prénom ou n. n. diminutif  de foygl  petit oiseau : small bird 
flek  פֿלעק : n. m.  tache : spot, stain 
ful  פֿול : adj.  plein : full 
geboyrn  געבוירן : v. part.pas.  donné naissance, né : gave birth, was born 
gemeynt  געמיינט : v. part.pas.  de meynen  pensé, signifié, voulu dire : believed, thought, meant 
getraye  געטרייַע : adj.  de getray  fidèle : faithful 
getribn  געטריבן : v. part.pas.  de traybn  conduit, chassé, expulsé : driven, driven away 
gevorn  געוואָרן : v. part.pas.  de vern  devenu : become 
gut  גוט : adj.  bon : good 
hant  האַנט : n. f.  main : hand 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
kalte  קאַלטע : adj.  de kalt  froid : cold 
kheyder  חדר : n. m.  chambre, école religieuse juive : room, Jewish religious school 
kheyn  חן : n. m.  grâce : grace 
kholem  חלום : n. m.  rêve (en dormant) : dream 
kinder-yorn  קינדער־יאָרן : n. n. plur.  enfance : childhood 
knip  קניפּ : n. m.  pincement, pinçon : pinch 
kumen  קומען : v.   venir : come 
kush  קוש : v.   de kushn  embrasser : kiss 
layd (ton)  לייַד טאָן : v.  de leyd (ton)  regretter : regret 
libn  ליבן : v.   aimer : love 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
mamen  מאַמען : n. f.  de mame  mère, maman : mother 
more-shkhoyredike  מרה־שחורהדיקע : adj.  de more-shkhoyredik  mélancolique : melancholic, gloomy 
ongevoyrn  אָנגעוווירן : v. part.pas.  de onvern  perdu, renoncé à : lost, forfeited 
ort  אָרט : n. n.  endroit : place, position 
oyfgetsoygn  אויפֿגעצויגן : v. part.pas.  de oyftsien  élevé, éduqué : brought up 
oygn  אויגן : n. n. plur.  de oyg  yeux : eyes 
plats  פּלאַץ : n. m.  place : place 
royte  רויטע : adj.  de royt  rouge : red 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
sheynem  שיינעם : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shnel  שנעל : adj. ou adv.  vite, rapide : quick, quickly 
shteyt  שטייט : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
shtibl  שטיבל : n. n. diminutif  de shtub  maison, pièce, chambre : house, home, room 
shtub  שטוב : n. f.  maison, pièce, chambre : house, home, room 
trakht  טראַכט : v.   de trakhtn  penser : think, plan 
troyerike  טרויעריקע : adj.  de troyerik  triste : sad 
tsayt  צייַט : n. f.  temps, époque : time, age, times 
tseykhn  צייכן : n. m.  marque, symbole : mark, symbol 
ts'rik  צ׳ריק : adv. contraction  de tsurik  en arrière, de retour : back 
vakh  וואַך : adj.  éveillé, en éveil : awake 
vert  ווערט : v.   de vern  devenir : become 
vigl  וויגל : n. n. diminutif  de vig  berceau : cradle 
yeder  יעדער : adj.  de yede  chaque : each 
yorn  יאָרן : n. n. plur.  de yor  ans, années : years 
yunge  יונגע : adj.  de yung  jeune : young 
ze  זע : v.   de zen  voir, regarder : see 
zelbn  זעלבן : adj.  de zelbe  même, soi-même : self, same 
zikorn  זכּרון : n. m.  mémoire : memory 
zise  זיסע : adj.  de zis  doux : sweet aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |