| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


In kamf

אין קאַמף

David Edelstadt

מיר ווערן געהאַסט און געטריבן Mir vern gehast un getribn, Nous sommes détestés et dirigés We are hated and driven
מיר ווערן געפּלאָגט און פֿאַרפֿאָלגט Mir vern geplogt un farfolgt; Nous sommes tourmentés et persécutés We are tormented and persecuted
און אַלץ נאָר דערפֿאַר ווייַל מיר ליבן Un alts nor derfar vayl mir libn Et tout cela seulement parce que nous aimons And all that only because we love
דאָס אָרעמע שמאַכטנדע פֿאָלק Dos oreme shmakhtnde folk. Le peuple pauvre et opprimé. The poor downtrodden people.
מיר ווערן דערשאָסן געהאַנגען Mir vern dershosn, gehangen, Nous sommes tués par balle et par corde We are shot and hung
מען רויב אונדז דאָס לעבן און רעכט Men royb undz dos lebn un rekht; On nous vole nos vies et nos droits We are robbed of our lives and rights
דערפֿאַר ווייַל מיר אמת פֿאַרלאַנגען Derfar vayl mir emes farlangen Parce que nous recherchons la vérité Because we desire the truth
און פֿרייַהייט פֿאַר אָרעמע קנעכט Un frayheyt far oreme knekht! Et la liberté pour les esclaves démunis and freedom for the poor slave
אָבער אונדז וועט ניט דערשרעקן Ober undz vet nit dershrekn Mais nous ne serons pas effrayés But we won't be frightened
געפֿענקעניש און טיראַנייַ Gefenkenish un tiranay, Par la prison et la tyrannie By prison and tyranny
מיר מוזן די מענטשהייַט דערוועקן Mir muzn di mentshhayt dervekn Nous devons éveiller l'humanité We must awaken humanity
און מאַכן זי גליקלעך און פֿרייַ Un makhn zi gliklekh un fray. Et la rendre gaie et libre and make it happy and free
שמידט אונדז אין אייַזערנע קייטן Shmidt undz in ayzerne keytn, Enchaînez-nous Bind us in iron chains
ווי בלוטיקע חיות אונדז רייַסט Vi blutike khayes undz rayst; Comme des bêtes sanguinaires traînez-nous Like bloody beasts pull us
איר קענט אונדזער קערפּער נאָר טייטן Ir kent undzer kerper nor teytn Vous pouvez tuer seulement notre corps You can only kill our body
נאָר קיין מאָל אונדזער הייליקן גייַסט Nor keyn mol undzer heylikn gayst! Mais jamais notre esprit. but never our holy spirit
טיראַנען איר קענט אים ניט טייטן Tiranen! ir kent im nit teytn, Tyrans, vous ne pouvez pas le tuer Tyrants, you can't kill it
דאָס איז אַן אומשטערבלעכע בלום Dos iz an umshterblekhe blum, C'est une plante immortelle It is an immortal flower
זייַנע שמעקענדע פֿלאַמענדע קווייטן Zayne shmekende, flamende kveytn Ses fleurs odorantes et flamboyantes Its smelling, flaming flowers
בליִען שוין איצט אומעטום Blien shoyn itst umetum! Eclosent déjà partout. Already blossom everywhere
זיי בליִען אין דענקענדיקע מענטשן Zey blien in denkendike mentshn, Elles fleurissent dans les hommes qui pensent They bloom in thinking men
וואָס ליבן גערעכטיקייט ליכט Vos libn gerekhtikeyt, likht Qui aiment la justice et la clarté Who love justice and light
אַליין די נאַטור טוט זיי בענטשן Aleyn di natur tut zey bentshn La nature les bénit The nature blesses them
צום קאַמף צו די הייליקע פֿליכט Tsum kamf, tsu di heylike flikht. Pour ce combat, cette tâche sacrée. For their holy fight
באַפֿרייַען די אָרעמע שקלאַפֿן Bafrayen di oreme shklafn, Libérer les pauvres esclaves Free the poor slaves
וואָס שמאַכטן אין הונגער און קעלט Vos shmakhtn in hunger un kelt, Qui dépérissent de faim et de froid Dying from hunger and cold
און פֿאַר דער מענטשהייט באַשאַפֿן Un far der mentshheyt bashafn Et créer pour l'humanité And for humanity create
אַ פֿרייַע אַ ליכטיקע וועלט A fraye, a likhtike velt. Un monde libre, un monde lumineux. A free, a bright world
וווּ עס זאָל ניט גיסן קיין טרערן Vu es zol nit gisn keyn trern, Où elle ne verserait pas de larmes Where it won't shed tears
ניט פֿליסן אומשולדיקעס בלוט Nit flisn umshuldikes blut, Où ne coulerait pas le sang innocent Where innocent blood won't flow
און מענטשן ווי גלענצענדע שטערן Un mentshn vi glentsende shtern, Et où les hommes, comme des étoiles scintillantes And where men like bright stars
שייַנען מיט ליבע און מוט Shaynen mit libe un mut! Brilleraient avec amour et courage. Will gleam with love and courage
איר קענט אונדז דערמאָרדן טיראַנען Ir kent undz dermordn, tiranen, Vous pouvez nous assassiner, tyrans You can murder us, tyrants
נייַע קעמפֿער וועט ברענגען די צייַט Naye kemfer vet brengen di tsayt; De nouveaux combattants apportera le temps Time will bring new fighters
און מיר קעמפֿן מיר קעמפֿן ביזוואַנען Un mir kemfn, mir kemfn bizvanen Et nous combattrons, nous combattrons, jusqu'à ce que And we will fight and fight till
די גאַנצע וועלט וועט ווערן באַפֿרייַט Di gantse velt vet vern bafrayt. Le monde entier devienne libre. The whole world is set free.


le dernier vers de chaque couplet est répété
last line of each verse is sung twice
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie In kamf
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

80 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


ayzerne  אייַזערנע : adj.  de ayzern  ferré, en fer : of iron 
bafrayen  באַפֿרייַען : v.   libérer : liberate 
bafrayt  באַפֿרייַט : v. part.pas.  de bafrayen  libéré : liberated 
bashafn  באַשאַפֿן : v.   créer : create 
bentshn  בענטשן : v.   bénir : bless 
blien  בליִען : v.   fleurir : bloom 
blum  בלום : n. f.  fleur : flower 
blut  בלוט : n. n.  sang : blood 
blutike  בלוטיקע : adj.  de blutik  sanglant : bloody 
brengen  ברענגען : v.   apporter : bring 
denkendike  דענקענדיקע : v. part.prés.  de denken  pensant : thinking 
dermordn  דערמאָרדן : v.   assassiner : murder 
dershosn  דערשאָסן : v. part.pas.  de dershisn  tué par balle : shot to death 
dershrekn  דערשרעקן : v.   effrayer : frighten 
dervekn  דערוועקן : v.   éveiller : awaken 
emes  אמת : n. m.  vérité : truth 
farfolgt  פֿאַרפֿאָלגט : v. part.pas.  de farfolgn  persécuté, tourmenté : persecuted, tormented 
farlangen  פֿאַרלאַנגען : v.   désirer : desire 
flamende  פֿלאַמענדע : adj.  de flamend  enflammé, flamboyant : flaming 
flikht  פֿליכט : n. f.  tâche, devoir : duty, obligation 
flisn  פֿליסן : v.   couler, s'écouler : flow 
folk  פֿאָלק : n. n.  peuple, nation : people, nation 
fray  פֿרייַ : adj.  libre : free 
fraye  פֿרייַע : adj.  de fray  libre : free 
frayheyt  פֿרייַהייט : n. f.  liberté : freedom 
gayst  גייַסט : n. m.  esprit : spirit 
gefenkenish  געפֿענקעניש : n. n.  prison, captivité : prison, captivity 
gehangen  געהאַנגען : v. part.pas.  de hangen  pendu : hung 
gehast  געהאַסט : v. part.pas.  de hasn  détesté, haï : hated 
geplogt  געפּלאָגט : v. part.pas.  de plogn  tourmenté, harcelé : tormented, plagued, harassed 
gerekhtikeyt  גערעכטיקייט : n. f.  justice, justesse, exactitude : justice, correctness 
getribn  געטריבן : v. part.pas.  de traybn  conduit, chassé, expulsé : driven, driven away 
gisn  גיסן : v.   verser : pour 
glentsende  גלענצענדע : adj.  de glentsend  brillant, splendide : bright, splendid 
gliklekh  גליקלעך : adj.  gai, joyeux : happy 
heylike  הייליקע : adj.  de heylik  sacré : holy 
heylikn  הייליקן : adj.  de heylik  sacré : holy 
hunger  הונגער : n. m.  faim : hunger 
kamf  קאַמף : n. m.  combat : fight, struggle 
kelt  קעלט : n. f.  froid : cold 
kemfer  קעמפֿער : n. m.  combattant : fighter 
kemfn  קעמפֿן : v.   se battre, combattre : fight 
kent  קענט : v.   de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know 
kerper  קערפּער : n. m.  corps : body 
keytn  קייטן : n. f. plur.  de keyt  chaînes : chains 
khayes  חיות : n. f. plur.  de khaye  bêtes, animaux : beasts, animals 
knekht  קנעכט : n. m.  esclave : slave 
kveytn  קווייטן : n. m. plur.  de kveyt  fleurs : flowers 
lebn  לעבן : n. n.  vie : life 
libe  ליבע : n. f.  amour : love 
libn  ליבן : v.   aimer : love 
likht  ליכט : n. n. ou n.f. sing. et plur.  lumière, lumières, bougie, bougies : light, lights, candle, candles 
likhtike  ליכטיקע : adj.  de likhtik  brillant, lumineux : bright 
makhn  מאַכן : v.   faire, fabriquer : make 
mentshheyt  מענטשהייט : n. f.  humanité : humanity 
mentshn  מענטשן : n. m. plur.  de mentsh  personnes, personnes honorables : persons, decent persons 
mut  מוט : n. m.  courage : courage 
natur  נאַטור : n. f.  nature : nature 
naye  נייַע : adj.  de nay  nouveau : new 
oreme  אָרעמע : adj.  de orem  pauvre : poor 
rayst  רייַסט : v.   de raysn  tirer, déchirer : pull, tear 
rekht  רעכט : n. n.  droit (à) : right 
royb  רויב : v.   voler : rob 
shaynen  שייַנען : v.   luire, briller : gleam 
shklafn  שקלאַפֿן : n. m. plur  de shklaf  esclaves : slaves 
shmakhtn  שמאַכטן : v.   dépérir : pine away 
shmakhtnde  שמאַכטנדע : adj.  de shmakhtnd  opprimé, piétiné, dépérissant : downtrodden 
shmekende  שמעקענדע : adj.  de shmekend  odorant : smelling 
shmidt  שמידט : v.   de shmaydn in keytn  enchaîner : bind in chains 
shtern  שטערן : n. m. sing. et plur.  étoile, étoiles : star, stars 
teytn  טייטן : v.   tuer : kill 
tiranay  טיראַנייַ : n. f.  de tiranye  tyrannie : tyranny 
tiranen  טיראַנען : n. m. plur.  de tiran  tyrans : tyrants 
trern  טרערן : n. f. plur.  de trer  larmes : tears 
tsayt  צייַט : n. f.  temps, époque : time, age, times 
tut  טוט : v.   de ton  faire : do 
umshterblekhe  אומשטערבלעכע : adj.  de umshterblekh  immortel : immortal 
umshuldikes  אומשולדיקעס : adj.  de umshuldik  innocent : innocent 
velt  וועלט : n. f.  monde : world 
vern  ווערן : v.   devenir : become aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |