| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Kh'hob zikh yorn gevalgert

כ׳האָב זיך יאָרן געוואַלגערט

Itzik Manger

Un des poèmes des "Sonetn far mayn bruder Note", dans "Lid un balade", 1952. Ce poème a été mis en musique par plusieurs compositeurs.
From the collection "Sonetn far mayn bruder Note" in "Lid un balade", 1952. Several composers made melodies for this poem.
כ׳האָב זיך יאָרן געוואַלגערט אין דער פרעמד,‏ kh'hob zikh yorn gevalgert in der fremd, Il y a des années que je vagabonde à l'étranger For years I have been wandering abroad
איצט פאָר איך זיך וואַלגערן אין דער היים.‏ itst for ikh zikh valgern in der heym. Maintenant je vais vagabonder à la maison Now I am wandering at home
מיט איין פּאָר־שיך, איין העמד אויפן לייַב,‏ mit eyn por-shikh, eyn hemd oyfn layb , Avec une paire de chaussures, une chemise sur le corps, With a pair of shoes, a shirt on my body,
אין דער האַנט דעם שטעקן. ווי קען איך זיין אָן דעם?‏ in der hant dem shtekn. vi ken ikh zayn on dem? Dans la main le bâton. Comment pourrais-je être sans lui? In hand the staff, how could I be without it?
כ׳וועל נישט קושן דייַן שטויב ווי יענער גרויסער פּאָעט,‏ kh'vel nisht kushn dayn shtoyb vi yener groyser poet, Je n'embrasserai pas ta poussière comme ce grand poète, I will not kiss your dust as this great poet did,
כאָטש מייַן האַרץ איז אויך פול מיט געזאַנג און געוויין.‏ khotsh mayn harts iz oykh ful mit gezang un geveyn. Bien que mon coeur soit aussi plein de chant et de peine. Althought my heart also is full with song and pain.
וואָס הייסט קושן דייַן שטויב? איך בין דייַן שטויב.‏ vos heyst kushn dayn shtoyb? ikh bin dayn shtoyb. Que signifierait embrasser ta poussière? Je suis ta poussière. What means kissing your dust? I'm your dust.
און ווער קושט עס, איך בעט אייַך, זיך אַליין?‏ un ver kusht es, ikh bet aykh, zikh aleyn? Et qui, je vous le demande, s'embrasserait soi-même? And who kisses, I ask you, he himself?
כ׳וועל שטיין פֿאַרגאַפֿט פאַר דעם כנרת בלאָ,‏ kh'vel shteyn fargaft far dem kineres blo, Je vais me poser devant le bleu du lac de Tibériade et le contempler, I will stand staring Lake Tiberias blue,
אין מיינע בגדי דלות אָנגעטאָן,‏ in mayne bigde dales ongeton, Habillé de mon costume de pauvreté, Wearing my clothes of poverty,
אַ פֿאַרוואָגלטער פּרינץ, וואָס האָט געפֿונען זייַן בלאָ,‏ a farvoglter prints, vos hot gefunen zayn blo, Un prince sans foyer, qui a trouvé son bleu, A homeless prince, who has found his blue,
און בלאָ איז זייַן חלום פון תמיד אַָן.‏ un blo iz zayn kholem fun tomid on. Et bleu a toujours été son rêve. And blue has always been his dream.
כ׳וועל נישט קושן דייַן בלאָ, נאָר סתּם אַזוי kh'vel nisht kushn dayn blo, nor stam azoy Je n'embrasserai pas ton bleu, mais simplement, I will not kiss your blue, but just
ווי אַ שטילע שמונה עשרה וועל איך שטיין —‏ vi a shtile shimen esre vel ikh shteyn– Comme une tranquille prière quotidienne je serai là. As a quiet daily prayer I will stand
וואַָס הייסט קושן דייַן בלאָ? איך בין דייַן בלאָ vos heyst kushn dayn blo? ikh bin dayn blo, Que signifierait embrasser ton bleu? Je suis ton bleu. What means kissing your blue? I'm your blue.
און ווער קושט עס, איך בעט אייַך, זיך אַליין?‏ un ver kusht es, ikh bet aykh, zikh aleyn? Et qui, je vous le demande, s'embrasserait soi-même? And who kisses, I ask you, he himself?
כ׳וועל שטיין פאַרטראַכט פאַר דייַן מדבר גרויס kh'vel shteyn fartrakht far dayn midber groys Je vais me tenir, songeur, devant ton grand désert I will stand thoughtful before your large desert
און הערן די דורות־אַלטע קעמל־טריט,‏ un hern di doyres-alte keml-trit, Et entendre les générations de pas de chameau, And hear the generations old camel steps,
וואָס וויגן אויף זייערע הויקערס איבערן זאַמד vos vign oyf zeyere hoykers ibern zamd Qui bercent sur leur bosse, sur le sable, Rocking on their humps, on the sand
תורה און סחורה, און דאָס אַלטע וואַנדער־ליד,‏ toyre un skhoyre, un dos alte vander-lid, Torah et marchandise, et ce vieux poème de voyage The Torah and goods, and this old travel-song,
וואָס ציטערט איבער די זאַמדן הייס־צעגליט,‏ vos tsitert iber di zamdn heys-tseglit, Qui tremble sur les sables brillants de chaleur, That shivers on the heat-glowing sands,
שטאַרבט אַָפּ, דערמאָנט זיך און וויל קיינ מאָל נישט פֿאַרגיין.‏ shtarbt op, dermont zikh un vil keyn mol nisht fargeyn. Meurt, se souvient, et ne veut pas disparaître dans le passé. Dies, remembers and doesn't want to disappear into the past.
כ׳וועל נישט קושן דייַן זאַמד, ניין און צען מאָל ניין.‏ kh'vel nisht kushn dayn zamd, neyn un tsen mol neyn. Je n'embrasserai pas ton sable, non et dix fois non. I will not kiss your sand, no and ten times no.
וואָס הייסט קושן דייַן זאַמד? איך בין דייַן זאַמד,‏ vos heyst kushn dayn zamd? ikh bin dayn zamd, Que signifierait embrasser ton sable? Je suis ton sable. What means kissing your sand? I'm your sand.
און ווער קושט עס, איך בעט אייַך, זיך אַליין?‏ un ver kusht es, ikh bet aykh, zikh aleyn? Et qui, je vous le demande, s'embrasserait soi-même? And who kisses, I ask you, he himself?

aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

60 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


aleyn  אַליין : adj.  lui-même, elle-même, seul : himself, herself, alone 
alte  אַלטע : adj.  de alt  vieux : old 
bet  בעט : v.   de betn  implorer, demander, mendier : ask, beg, request 
bigde  בגדי : n. plur.  de beged  vêtements de/pour : clothing of/for 
blo  בלאָ : adj.  bleu : blue 
dales  דלות : n. m.  pauvreté : poverty 
dermont  דערמאָנט : v. part.pas.  de dermonen  souvenu, rappelé : remembered 
doyres  דורות : n. m. plur.  de dor  générations : generations 
eyn  איין : adj.num.  un, une : one 
fargaft  פֿאַרגאַפֿט : v. part.pas.  de fargafn  regarder intensément, braquer son regard : stare 
fargeyn  פֿאַרגיין : v.   disparaître, s'éloigner vers le passé : disappear, go into the past 
fartrakht  פֿאַרטראַכט : adj.  pensif, songeur : thoughtful, in thought, pensive 
farvoglter  פֿאַרוואָגלטער : adj.  de farvoglt  sans foyer, loin de chez soi : homeless, far from home 
for  פֿאָר : v.   de forn  aller (en véhicule) : go, drive, ride 
fremd  פֿרעמד : adj.  étranger : foreign 
ful  פֿול : adj.  plein : full 
fun... on  פֿון... אָן : prép.  de fun  depuis, à partir de : since, for (duration) 
gefunen  געפֿונען : v. part.pas.  de gefinen  trouvé : found 
gevalgert  געוואַלגערט : v. part.pas.  de valgn  roulé, erré : rolled, wandered 
geveyn  געוויין : n. n.  gémissement, plainte, lamentation : lament 
gezang  געזאַנג : n. n.  chant : song, chant 
groys  גרויס : adj.  grand : large 
groyser  גרויסער : adj.  de groys  grand : large 
hant  האַנט : n. f.  main : hand 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
hemd  העמד : n. n.  chemise : shirt 
hern  הערן : v.   entendre : hear 
heym  היים : n. f.  foyer, home, chez soi : home 
heyst  הייסט : v.   de heysn  ordonner, dire, s'appeler : order, tell, be called 
heys-tseglit  הייס־צעגליט : adj.  rendu brillant par la chaleur : heated to glowing 
hoykers  הויקערס : n. m. plur.  de hoyker  bosses, bossus : humps, hunchbacks 
keml-trit  קעמל־טריט : n. m. plur.  de keml-trot  pas de chameau : camel footsteps 
ken  קען : v.   de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know 
kholem  חלום : n. m.  rêve (en dormant) : dream 
kineres  כנרת : n. m.  Lac de Tibériade : Lake Tiberias 
kushn  קושן : v.   embrasser : kiss 
kusht  קושט : v.   de kushn  embrasser : kiss 
layb  לייַב : n. n.  corps : body 
midber  מדבר : n. f.  désert : desert 
ongeton  אָנגעטאָן : v. part.pas.  de onton  habillé, porté (un vêtement) : wear 
poet  פּאָעט : n. m.  poète : poet 
por-shikh  פּאָר־שיך : n. m.  de shukh  paire de chaussures : shoes 
prints  פּרינץ : n. m.  prince : prince 
shimen esre  שמונה־עשרה : n. plur.  dix-huit bénédictions (prière) : Eighteen Benedictions (prayer) 
shtarbt op  שטאַרבט אָפּ : v.   de opshtarbn  mourir : die 
shtekn  שטעקן : n. m.  bâton : stick 
shteyn  שטיין : v.   être debout, être là, se tenir : stand 
shtile  שטילע : adj.  de shtil  immobile, calme, silencieux : still, quiet, silent 
shtoyb  שטויב : n. m. ou n. n.  poussière : dust 
skhoyre  סחורה : n. f.  marchandise : merchandise 
toyre  תּורה : n. f.  torah, tradition : Torah, tradition 
tsen  צען : adj.num.  dix : ten 
tsitert  ציטערט : v.   de tsitern  trembler : tremble, shiver 
valgern  וואַלגערן : v.   rouler, errer : roll, wander 
vander-lid  וואַנדער־ליד : n. n.  poème ou chanson de voyageur, de vagabond : wanderer poem or song 
vign  וויגן : v.   bercer : rock, swing 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
yorn  יאָרן : n. n. plur.  de yor  ans, années : years 
zamd  זאַמד : n. n.  sable : sand 
zamdn  זאַמדן : n. n. plur.  de zamd  sables : sands aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |