| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Di grine kuzine

די גרינע קוזינע

Paroles : Yakov Leyzerovitz

Paroles : Hyman Prizant

Musique, arrangement : Abe Schwartz

Prizant et Leyzerowitz se sont disputé la paternité des paroles de cette chanson (voir ci-dessous).
Prizant and Leyzerowitz both claimed the paternity of this song's lyrics (see below).
צו מיר איז געקומען אַ קוזינע Tsu mir iz gekumen a kuzine Une cousine est venue à moi To me has come a cousin,
שיין ווי גאָלד איז זי געווען,‏ די גרינע,‏ Sheyn vi gold iz zi geven, di grine, Belle comme l'or elle était, la jeunette, Beautiful as gold she was, the greenhorn,
בעקעלעך ווי רויטע פּאָמעראַנצן,‏ Bekelekh vi royte pomerantsn, Des joues comme des oranges rouges, Cheeks like red oranges,
פֿיסעלעך וואָס בעטן זיך צום טאַנצן.‏ Fiselekh vos betn zikh tsum tantsn. Des pieds qui ne demandent qu'à danser. Feet begging to dance.
הערעלעך,‏ ווי זײַדן וועב געלאָקטע,‏ Herelekh, vi zaydn veb gelokte, Des cheveux comme des boucles de soie fine, Hair like a web of silken locks
ציינדעלעך,‏ ווי פּערעלעך געטאָקטע.‏ Tseyndelekh, vi perelekh getokte. Des dents comme des perles polies, Teeth like polished pearls,
אייגעלעך,‏ ווי הימל בלוי אין פֿרילינג,‏ Eygelekh, vi himl bloy in friling, Des yeux comme le bleu d'un ciel de printemps, Eyes, the blue of a spring sky,
ליפּעלעך,‏ ווי קאַרשעלעך אַ צווילינג.‏ Lipelekh, vi karshelekh a tsviling. Des lèvres comme une paire de cerises. Lips like a pair of cherries.
ניט געגאַנגען איז זי נאָר געשפּרונגען,‏ Nit gegangen iz zi nor geshprungen, Elle ne marchait pas, elle bondissait, She didn't walk, she leaped,
ניט גערעדט האָט זי,‏ נאָר געזונגען,‏ Nit geredt hot zi, nor gezungen, Elle ne parlait pas, elle chantait, She didn't talk, she sang,
פֿריילעך, לוסטיק איז געווען איר מינע,‏ Freylekh, lustik iz geven ir mine, Gai, joyeux était son visage, Happy, joyful was her face,
אָט אַזאַ געווען איז מייַן קוזינע.‏ Ot aza geven iz mayn kuzine. Voilà comment était ma cousine. Thus, was my cousin.
איך בין אַרייַן צו מייַן "‏נעקסט־דאָרקע"‏ Ikh bin arayn tsu mayn "nekst-dorke" Je suis allé voir ma "next-doorke" I went to my "next-doorke"
וואָס זי האָט אַ "‏מילינערי־סטאָרקע"‏,‏ Vos zi hot a "milineri-storke", Qui avait un "millinery-storke" Who had a "millinery-storke",
אַ "‏דזשאַב"‏ געקראָגן האָב איך פֿאַר מייַן קוזינע,‏ A "dzhab" gekrogn hob ikh far mayn kuzine, Un "job" j'ai trouvé pour ma cousine, A "job" I found for my cousin,
אַז לעבן זאָל די גאָלדענע מדינה!‏ Az lebn zol di goldene medine! Et vive le nouveau monde! Long live to the golden land!
אַוועק זייַנען פֿון דעמאָלט אָן שוין יאָרן,‏ Avek zaynen fun demolt on shoyn yorn, Beaucoup d'années ont passé depuis, Many years have flown by,
פֿון מייַן קוזינע איז אַ תּל געוואָרן,‏ Fun mayn kuzine iz a tel gevorn, Ma cousine est devenue une ruine, My cousin has besome a ruin,
‏"‏פּיידעס"‏ יאָרן לאַנג האָט זי געקליבן,‏‏ "Peydes" yorn lang hot zi geklibn, Elle a récolté des "pay-days" à longueur d'année, She received "pay-days" all year long,
ביז פֿון איר איז גאָרנישט מער געבליבן.‏ Biz fun ir iz gornisht mer geblibn. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien d'elle. Till nothing was left of her.
אונטער אירע בלויע שיינע אויגן Unter ire bloye sheyne oygn Sous ses beaux yeux bleus Under her beautiful blue eyes,
שוואַרצע פּאַסן האָבן זיך פֿאַרצויגן,‏ Shvartse pasn hobn zikh fartsoygn, Des cernes noirs se sont étirés, Black rings have stretched,
די בעקעלעך,‏ די רויטע פּאָמעראַנצן,‏ Di bekelekh, di royte pomerantsn, Ses joues, ces oranges rouges, Her cheeks, these red oranges,
האָבן זיך שוין אויסגעגרינט אין גאַנצן.‏ Hobn zikh shoyn oysgegrint in gantsn. Ont complètement verdi*. Turned completely green*.
הייַנט,‏ אַז איך באַגעגן מייַן קוזינע Haynt, az ikh bagegn mayn kuzine Aujourd'hui quand je croise ma cousine Now when I meet my cousin
און איך פֿרעג זי:‏ וואָס זשע מאַכסטו,‏ גרינע?‏ Un ikh freg zi: Vos zhe makhstu, grine? Et lui demande: Comment vas-tu, jeunette? And ask her: How are you, greenhorn?
ענטפֿערט זי מיר מיט אַ קרומער מינע:‏ Entfert zi mir mit a krumer mine: Elle me répond avec une grimace: She answers, making a face:
אַז ברענען זאָל קאָלאָמבוסעס מדינה!‏ Az brenen zol Kolombuses medine! Que brûle le pays de Colomb! May Columbus land burn to ashes!


Les deux derniers vers de chaque couplet sont répétés
Last two lines of each verse are sung twice

De nombreuses variantes existent, et les couplets sont rarement tous chantés.
Many variations exist, and most of them lack one or more verses.

* oysgrinen zikh signifie à la fois verdir et, humoristiquement, "s'américaniser".
* oysgrinen zikh means both "become green" and, humoristically "americanize oneself".


aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Di grine kuzine
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

65 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


arayn  אַרייַן : adv.  dedans, intérieur : in, inside 
bagegn  באַגעגן : v.  de bagegnen  rencontrer : meet 
bekelekh  בעקעלעך : n. n. plur. diminutif  de bak  joues : cheeks 
betn  בעטן : v.   implorer, demander, mendier : ask, beg, request 
bloy  בלוי : adj.  bleu : blue 
bloye  בלויע : adj.  de bloy  bleu : blue 
brenen  ברענען : v.   brûler : burn 
demolt  דעמאָלט : adv.  alors : then 
dzhab  דזשאַב : n. m.  de zhob  job, travail (mot anglais) : job (English word) 
entfert  ענטפֿערט : v.   de entfern  répondre : answer 
eygelekh  אייגעלעך : n. n. plur. diminutif  de oyg  yeux : eyes 
fartsoygn  פֿאַרצויגן : v. part.pas.  de fartsien  serré, traîné en longueur, remis à plus tard : delayed, tightened, protracted 
fiselekh  פֿיסעלעך : n. n. plur. diminutif  de fus  pieds, jambes : feet, legs 
freg  פֿרעג : v.  de fregn  demander, poser une question : ask 
freylekh  פֿריילעך : adj.  joyeux : happy 
friling  פֿרילינג : n. m.  printemps : Spring 
fun... on  פֿון... אָן : prép.  de fun  depuis, à partir de : since, for (duration) 
geblibn  געבליבן : v. part.pas.  de blaybn  resté : stayed 
gegangen  געגאַנגען : v. part.pas.  de geyn  allé : gone 
geklibn  געקליבן : v. part.pas.  de klaybn  recueilli, rassemblé, récolté : gathered, harvested 
gekrogn  געקראָגן : v. part.pas.  de krign  obtenu, attrapé, reçu : received, acquired 
gekumen  געקומען : v. part.pas.  de kumen  venu : come 
gelokte  געלאָקטע : adj.  de gelokt  bouclé : curly (hair) 
geredt  גערעדט : v. part.pas.  de redn  parlé : talked 
geshprungen  געשפּרונגען : v. part.pas.  de shpringen  sauté : jumped 
getokte  געטאָקטע : adj.  de getokt  poli (de polir) : polished 
geven  געווען : v. part.pas.  de zayn  été (verbe être) : been 
gevorn  געוואָרן : v. part.pas.  de vern  devenu : become 
gezungen  געזונגען : v.   de zingen  chanté : sung 
gold  גאָלד : n. n.  or (métal) : gold 
goldene  גאָלדענע : adj.  de goldn  doré : golden 
grine  גרינע : n. f.  de grin  jeunette, nouvelle, bleue : greenhorn 
haynt  הייַנט : adv.  aujourd'hui : today 
herelekh  הערעלעך : n. n. plur. diminutif  de hor  cheveux : hair 
himl  הימל : n. m.  ciel : sky 
karshelekh  קאַרשעלעך : n. n. plur. diminutif  de karsh  cerises : cherries 
kolombuses  קאָלאָמבוסעס : n. m. possessif  de kolombus  de Colomb : Columbus' 
krumer  קרומער : adj.  de krum  tordu, courbé : crooked 
kuzine  קוזינע : n. f.  cousine : cousin (female) 
lang  לאַנג : adj.  long, longtemps : long, for (duration) 
lebn  לעבן : v.   vivre : live 
lipelekh  ליפּעלעך : n. n. plur. diminutif  de lip  lèvres : lips 
lustik  לוסטיק : adj.  joyeux : cheerful 
makhstu  מאַכסטו : v. contraction de makhst du,  de makhn  faire, fabriquer : make 
medine  מדינה : n. f.  pays : country 
milineri-storke  מילינערי־סטאָרקע : n. m.  modiste (magasin), chapellerie (mots anglais) : millinery store (English words) 
mine  מינע : n. f.  mine, expression : facial expression 
nekst-dorke  נעקסט־דאָרקע : n. f.  voisine (mots anglais) : neighbour (English words) 
oygn  אויגן : n. n. plur.  de oyg  yeux : eyes 
oysgegrint (zikh)  אויסגעגרינט : v. part.pas.  de oysgrinen zikh  verdi, acquis de l'expérience, "américanisé" : became green, became experienced/"americanized" 
pasn  פּאַסן : n. m. plur.  de pas  ceintures, bandes, rayures : belts, ribbons, strips 
perelekh  פּערעלעך : n. n. plur. diminutif  de perl  perles : pearls 
peydes  פּיידעס : n. m. plur.  de peyde  salaires journaliers (mots anglais) : pay-days (English words) 
pomerantsn  פּאָמעראַנצן : n. m. plur.  de pomerants  oranges : oranges (fruit) 
royte  רויטע : adj.  de royt  rouge : red 
sheyn  שיין : adj.  beau, joli : beautiful, pretty 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shvartse  שוואַרצע : adj.  de shvarts  noir : black 
tantsn  טאַנצן : v.   danser : dance 
tel  תּל : n. m.  ruine : ruin 
tseyndelekh  ציינדעלעך : n. n. plur. diminutif  de tson  dents : teeth 
tsviling  צווילינג : n. m.  paire de jumeaux : pair of twins 
veb  וועב : n. m.  toile : web 
yorn  יאָרן : n. n. plur.  de yor  ans, années : years 
zaydn  זייַדן : adj.  en soie : of silk aroyf-haut-upLiens - Links
aroyf-haut-uppaternité de la chanson - song's authorship

"Abe Schwartz fut le premier à déposer un copyright pour cet air et ces paroles (le copyright de la musique concerne seulement l'arrangement) mais un dénommé Yankele Brisker, pseudonyme de Jacob Leiserowitz, réclama aussi le copyright pour les paroles, indiquant que l'air était une "mélodie folklorique". Cependant, une troisième personne, Hyman Prizant, réclama la paternité de la chanson. Finalement, elle fut republiée et re-copyrightée, sous le nom de Prizant pour les paroles seulement et Schwartz pour la musique -encore une fois, seulement pour un arrangement précis. Leiserowitz intenta une action en justice, mais ne la gagna pas. Jusqu'à ce jour, la vérité sur la paternité de la chanson est impossible à connaître. "
(source: Milken archive)

Dans le livre "Mir trogn a gezang", Eleanor Gordon Mlotek mentionne le copyright au nom de Prizant et Schwartz, mais attribue les paroles à J. Leiserowitz.

Dans le catalogue Freedman, Robert et Molly Freedman écrivent: "Paroles revendiquées par Hyman Prizant et d'autres. Le texte est de Leyzerovitz d'après Meizel. Voir l'article de Max Rosenfeld à propos de l'action intentée en justice pour le copyright par Leyzerovitz, et perdue."

"Abe Schwartz was the first to copyright this tune and its lyrics (though the music copyright is only for his arrangement), but one Yankele Brisker, pseudonym for Jacob Leiserowitz, also claimed copyright for the lyrics, listing the tune as a “folk melody.” Yet a third claimant to the song was Hyman Prizant. Eventually it was republished and re-copyrighted, crediting Prizant with only the lyrics and Schwartz with the music—although again, in a particular arrangement. Meanwhile, Leiserowitz initiated a lawsuit, but did not prevail. Still, the truth about the authorship is impossible to know. "
(source: Milken archive)

In the book "Mir trogn a gezang", Eleanor Gordon Mlotek mentions the copyright crediting Prizant and Schwartz, but attributes the lyrics to J. Leiserowitz.

In the Freedman catalog, Robert and Molly Freedman write: "Lyrics claimed by Hyman Prizant and others. Text is by Leyzerovitz as credited by Meizel. See Max Rosenfeld's papers respecting Leyzerovitz's loss of copyright lawsuit."

aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |