| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


A brivele der mamen

אַ בריװעלע דער מאַמען

Solomon Shmulewitz

מייַן קינד,‏ מייַן טרייסט,‏ דו פֿאָרסט אַוועק,‏ mayn kind, mayn treyst, du forst avek, Mon enfant, mon réconfort, tu t'en vas, My child, my comfort, you're going away,
זע,‏ זייַ אַ זון אַ גוטער,‏ ze, zay a zun a guter, Dis, sois un bon fils, See, be a good son,
דיך בעט מיט טרערן און מיט שרעק dikh bet mit trern un mit shrek Elle te prie en larmes et effrayée, She asks you with tears and fear,
דייַן טרייַע ליבע מוטער.‏ dayn traye libe muter. Ta fidèle mère chérie. Your faithful dear mother.
דו פֿאָרסט,‏ מייַן קינד,‏ מייַן איינציק קינד,‏ du forst, mayn kind, mayn eyntsik kind, Tu traverses, mon enfant, mon seul enfant, You go, my child, my only child,
אַריבער ווייַטע ימען.‏ ariber vayte yamen. Des mers lointaines. Across distant seas.
אַך קום אַהין נאָר פֿריש געזונט,‏ akh kum ahin nor frish gezunt, Ah! Arrive là-bas en forme et bien portant, Ah, get there fresh and healthy,
און ניט פֿאַרגעס דייַן מאַמען!‏ un nit farges dayn mamen! Et n'oublie pas ta maman! And don't forget your mummy!
יאָ,‏ פֿאָר געזונט און קום מיט גליק,‏ yo, for gezunt un kum mit glik, Oui, va en bonne santé et arrive heureux, Yes, go in good health and arrive happy,
זע,‏ יעדע וואָך אַ בריוול שיק —‏ ze, yede vokh a brivl shik - Dis, chaque semaine, envoie une lettre - See, each week send a letter -
דייַן מאַמעס האַרץ,‏ מייַן קינד,‏ דערקוויק.‏ dayn mames harts, mayn kind, derkvik. Réconforte, mon enfant, le coeur de ta maman. Comfort your mothers heart, my child.
אַ בריוועלע דער מאַמען a brivele der mamen Une lettre à ta maman A letter to mummy,
זאָלסטו ניט פֿאַרזאַמען,‏ zolstu nit farzamen, Ne tarde pas, You should not delay,
שרייַב געשווינד,‏ ליבעס קינד,‏ shrayb geshvind, libes kind, Ecris vite, cher enfant, Write soon, dear child,
שענק איר די נחמה.‏ shenk ir di nekhome. Donne lui du réconfort. Give her that comfort.
די מאַמע וועט דייַן בריוועלע לעזן di mame vet dayn brivele lezn Maman lira ta lettre Your mummy will read your letter,
און זי וועט גענעזן,‏ un zi vet genezn, Et elle se remettra, And she will recover,
היילסט איר שמערץ,‏ איר ביטער האַרץ,‏ heylst ir shmerts, ir biter harts, Soigne sa douleur, son coeur amer, Heal her pain, her bitter heart,
דערקוויקסט איר די נשמה!‏ derkvikst ir di neshome! Réconforte son esprit! Comfort her mind!
דאָס אַכטע יאָר,‏ איך בין אַליין,‏ dos akhte yor, ikh bin aleyn, Depuis huit ans, je suis seule, For eight years, I've been alone,
דאָס קינד איז ווייַט פֿאַרשוווּמען.‏ dos kind iz vayt farshvumen. Mon enfant est loin, disparu, The child wandered far away.
דאָס קינדערש האַרץ איז האַרט ווי אַ שטיין,‏ dos kindersh harts iz hart vi a shteyn, Son coeur d'enfant est dur comme la pierre, His childish heart is hard as stone,
קיין איינציק בריוו באַקומען.‏ keyn eyntsik briv bakumen. Aucune lettre je n'ai reçu! Not a single letter received!
ווי קען מייַן קינד נאָך האָבן מוט?‏ vi ken mayn kind nokh hobn mut? Comment mon enfant peut-il encore avoir le courage? How can my child still have courage?
ווי גייט אים אייַן דאָס לעבן?‏ vi geyt im ayn dos lebn? Comment la vie lui réussit-elle? How goes for him the life?
עס מוז אים גיין דאָרט זייער גוט es muz im geyn dort zeyer gut Il doit là bas très bien s'en tirer He must be really all right there,
הלוואַי!‏ זאָל גאָט אים געבן.‏ halevay! zol got im gebn. Espérons! Dieu fasse que oui. May it be! May god give that to him.
כ'‏האָב אים געשיקט אַ הונדערט בריוו,‏ kh'hob im geshikt a hundert briv, Je lui ai envoyé cent lettres, I sent him a hundred letters,
און ער האָט נאָך קיין שום באַגריף,‏ un er hot nokh keyn shum bagrif, Et il n'a encore pas réalisé And he didn't get the notion yet,
אַז מייַנע שמערצן זענען זייער טיף.‏ az mayne shmertsn zenen zeyer tif. Que mes souffrances sont très profondes. How deep my grief is.
אַ בריוועלע דער מאַמען a brivele der mamen Une lettre à ta maman A letter to mummy,
זאָלסטו ניט פֿאַרזאַמען,‏ zolstu nit farzamen, Ne tarde pas, You should not delay,
שרייַב געשווינד,‏ ליבעס קינד,‏ shrayb geshvind, libes kind, Ecris vite, cher enfant, Write soon, dear child,
שענק איר די נחמה.‏ shenk ir di nekhome. Donne lui du réconfort. Give her that comfort.
די מאַמע וועט דייַן בריוועלע לעזן di mame vet dayn brivele lezn Maman lira ta lettre Your mummy will read your letter,
און זי וועט גענעזן,‏ un zi vet genezn, Et elle se remettra, And she will recover,
היילסט איר שמערץ,‏ איר ביטער האַרץ,‏ heylst ir shmerts, ir biter harts, Soigne sa douleur, son coeur amer, Heal her pain, her bitter heart,
דערקוויקסט איר די נשמה!‏ derkvikst ir di neshome! Réconforte son esprit! Comfort her mind!
אין שטאָט ניו יאָרק,‏ אַ רייַך הויז,‏ in shtot new york, a raykh hoyz, A New York, une maison riche, In New York, a wealthy house,
מיט הערצער,‏ אָן רחמנות,‏ mit hertser, on rakhmones, Avec des coeurs sans pitié, With merciless hearts,
דאָרט וווינט איר זון — ‏ער לעבט גאָר גרויס dort voynt ir zun -er lebt gor groys Là vit son fils -il vit très bien There lives her son -he is well off
מיט געטליכע מתּנות,‏ mit getlikhe matones, Avec des cadeaux de dieu, With god's present,
אַ שיינע פֿרוי,‏ און קינדער צוויי,‏ a sheyne froy, un kinder tsvey, Une belle femme, deux enfants, A beautiful wife and two children,
מיט ליכטיקע געשטאַלטן,‏ mit likhtike geshtaltn, Aux silhouettes lumineuses, With bright figures,
און ווי ער זיצט און קוועלט פֿון זיי,‏ un vi er zitst un kvelt fun zey, Et tandis qu'il est assis là et fier d'eux, And as he is sitting and proud of them,
האָט ער אַ בריוו דערהאַלטן.‏ hot er a briv derhaltn. Il reçoit une lettre. He receives a letter.
דייַן מוטער איז טויט — ‏עס איז געשען,‏ dayn muter iz toyt -es iz geshen, Ta mère est morte -c'est arrivé, Your mother is dead -it has come to pass,
אין לעבן האָסטו איר פֿאַרזען,‏ in lebn hostu ir farzen, Vivante, tu l'as négligée, Alive you neglected her,
דאָס איז איר לעצטער וווּנטש געווען:‏ dos iz ir letster vuntsh geven: Voici son dernier souhait: Here is her last wish:
אַ קדישל דער מאַמען,‏ a kadishl der mamen, Un Kaddish pour ta maman, A Kaddish for mummy,
זאָלסטו ניט פֿאַרזאַמען,‏ zolstu nit farzamen, Ne tarde pas, You should not delay,
זאָג געשווינד ליבעס קינד.‏ zog geshvind libes kind. Dis-le vite, cher enfant. Say it soon, dear child,
שענק איר די נחמה,‏ shenk ir di nekhome, Donne lui du réconfort. Give her that comfort.
די מאַמע וועט איר קדישל הערן,‏ di mame vet ir kadishl hern, Ta maman entendra son Kaddish, Your mummy will hear her Kaddish,
אין איר קבֿר גערן,‏ in ir keyver gern, Dans sa tombe avidement. In her grave eagerly,
היילסט איר שמערץ,‏ איר ביטער האַרץ heylst ir shmertz, ir biter harts Soigne sa douleur, son coeur amer, Heal her pain, her bitter heart,
דערקוויקסט איר די נשמה.‏ derkvikst ir di neshome. Réconforte son esprit! Comfort her mind!

aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

98 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


akhte  אַכטע : adj.num.  de akht  huitième : eighth 
aleyn  אַליין : adj.  lui-même, elle-même, seul : himself, herself, alone 
bagrif  באַגריף : n. m.  notion, concept, idée : concept 
bakumen  באַקומען : v. part.pas.  reçu : received 
bet  בעט : v.   de betn  implorer, demander, mendier : ask, beg, request 
biter  ביטער : adj.  amer, terrible : bitter, dire 
briv  בריוו : n. m. sing. et plur.  lettre, lettres : letter, letters 
brivele  בריוועלע : n. n. diminutif  de briv  lettre : letter 
brivl  בריוול : n. n. diminutif  de briv  lettre : letter 
derhaltn  דערהאַלטן : v. part.pas.  reçu : received 
derkvik  דערקוויק : v.  de derkvikn  réconforter, rafraîchir, réjouir : comfort, refresh, delight 
derkvikst  דערקוויקסט : v.  de derkvikn  réconforter, rafraîchir, réjouir : comfort, refresh, delight 
eyntsik  איינציק : adj.  seul, unique : only 
farges  פֿאַרגעס : v.  de fargesn  oublier : forget 
farshvumen  פֿאַרשוווּמען : v. part.pas.  de farshvimen  arrivé en naviguant ou en nageant, disparu : arrived by ship or swimming, disappeared 
farzamen  פֿאַרזאַמען : v.   être en retard, rater : be late, miss 
farzen  פֿאַרזען : v. part.pas.  négliger, ne pas voir, manquer : overlook 
for  פֿאָר : v.   de forn  aller (en véhicule) : go, drive, ride 
forst ariber  פֿאָרסט אַריבער : v.  de ariberforn  aller par-dessus (en véhicule) : go above (by vehicle) 
forst avek  פֿאָרסט אַװעק : v.  de avekforn  s'en aller (en véhicule) : go away (by vehicle) 
frish  פֿריש : adj.  frais : fresh 
froy  פֿרוי : n. f.  femme : woman, wife 
gebn  געבן : v.   donner : give 
genezn  גענעזן : v.  de genezn vern  se rétablir, se remettre : recover 
gern  גערן : adj.  désireux, impatient : eager 
geshen  געשען : v.   arriver (pour un événement) : occur 
geshikt  געשיקט : v. part.pas.  de shikn  envoyé : sent 
geshtaltn  געשטאַלטן : n. f. plur. ou n. n. plur.  de geshtalt  appearance, shape, form : forme, silhouette 
geshvind  געשווינד : adj.  vite : fast, quick 
getlikhe  געטליכע : adj.  de getlekh  divin : godly, divine 
geven  געווען : v. part.pas.  de zayn  été (verbe être) : been 
geyn  גיין : v.   aller (à pied) : go, walk 
geyt ayn  גייט אײַן : v.   de ayngeyn + dat.  réussir à quelqu'un : turn out well for someone 
gezunt  געזונט : adj.  en bonne santé : healthy 
glik  גליק : n. n.  joie : happiness 
got  גאָט : n. m.  dieu : god 
groys  גרויס : adj.  grand : large 
gut  גוט : adj.  bon : good 
guter  גוטער : adj.  de gut  bon : good 
hart  האַרט : adj.  dur : hard 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
hern  הערן : v.   entendre : hear 
hertser  הערצער : n. n. plur.  de harts  coeurs : hearts 
heylst  היילסט : v.  de heyln  guérir : heal, cure 
hoyz  הויז : n. n.  maison : house 
hundert  הונדערט : adj.num.  cent : hundred 
kadishl  קדישל : n. n. diminutif  de kadish  prière de Kaddish, fils : Kaddish prayer, son 
ken  קען : v.   de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know 
keyver  קבֿר : n. m.  tombe, tombeau : grave 
kind  קינד : n. n.  enfant : child 
kinder  קינדער : n. n. plur.  de kind  enfants : children 
kindersh  קינדערש : adj.  enfantin : childlike 
kum ahin  קום אַהין : v.   de ahinkumen  aller se fourrer, s'égarer : go astray, get lost 
kvelt  קוועלט : v.  de kveln  être ravi, jubiler, de joie ou de fierté : rejoice, swell with pride, be delighted 
lebn  לעבן : n. n.  vie : life 
lebt  לעבט : v.  de lebn  vivre : live 
letster  לעצטער : adj.  de letst  dernier : last 
lezn  לעזן : v.   lire : read 
libe  ליבע : adj.  de lib  chéri, aimé, gentil : dear, kind 
libes  ליבעס : adj.  de lib  chéri, aimé, gentil : dear, kind 
likhtike  ליכטיקע : adj.  de likhtik  brillant, lumineux : bright 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
mamen  מאַמען : n. f.  de mame  mère, maman : mother 
mames  מאַמעס : n. f. possessif  de mame  de la mère, maman : mother's 
matones  מתּנות : n. f. plur.  de matone  cadeaux : gifts 
mut  מוט : n. m.  courage : courage 
muter  מוטער : n. f.  mère, maman : mother 
nekhome  נחמה : n. f.  consolation : comfort 
neshome  נשמה : n. f.  esprit, âme : soul 
new york  ניו יאָרק : nom de ville  New York : New York 
rakhmones  רחמנות : n. f. plur.  de rakhmone  compassion : mercy, pity 
raykh  רייַך : adj.  riche : wealthy, rich 
shenk  שענק : v.   de shenkn  donner : give away 
sheyne  שיינע : adj.  de sheyn  beau, joli : beautiful, pretty 
shik  שיק : v.  de shikn  envoyer : send 
shmerts  שמערץ : n. m.  douleur, souffrance : pain 
shmertsn  שמערצן : n. m. plur.  de shmerts  douleur, souffrance : pain 
shrayb  שרייַב : v.  de shraybn  écrire : write 
shrek  שרעק : n. m. ou n. f.  terreur : fear, terror 
shteyn  שטיין : n. m.  pierre : stone 
shtot  שטאָט : n. f.  ville, place ou siège à la synagogue : city, seat or place in synagogue 
tif  טיף : adj.  profond : deep 
toyt  טויט : adj.  mort : dead 
traye  טרייַע : adj.  de tray  vrai, fiable, fidèle : true, trusty, faithful 
trern  טרערן : n. f. plur.  de trer  larmes : tears 
treyst  טרייסט : n. f.  réconfort, consolation : comfort 
tsvey  צוויי : adj.num.  deux : two 
vayt  ווייַט : adj.  loin, lointain : far, distant 
vayte  ווייַטע : adj.  de vayt  loin, lointain : far, distant 
vokh  וואָך : n. f.  semaine : week 
voynt  וווינט : v.   de voynen  habiter : live, dwell 
vuntsh  וווּנטש : n. m.  voeu : wish 
yamen  ימען : n. m. plur.  de yam  mers : seas 
yor  יאָר : n. n.  an, année : year 
ze  זע : v.   de zen  voir, regarder : see 
zitst  זיצט : v.   de zitsn  s'asseoir : sit 
zog  זאָג : v.   de zogn  dire, parler : say, tell 
zun  זון : n. m.  fils (enfant) : son aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |