| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Barikadn

באַריקאַדן

Shmerke Kaczerginski

טאַטעס מאַמעס קינדערלעך Tates, mames, kinderlekh Des pères, des mères, des enfants, Fathers, mothers, children,
בויען באַריקאַדן Boyen barikadn, Construisent des barricades Are building barricades,
אויף די גאַסן גייען אַרום Oyf di gasn geyen arum Dans les rues vont et viennent In the streets are coming and going
אַרבעטער־אָטריאַדן Arbeter-otryadn. Des cohortes de travailleurs. Workers cohorts.
ס׳איז דער טאַטע פֿרי פֿון שטוב S'iz der tate fri fun shtub Papa, tôt de la maison Father, early, from home,
אַוועק אויף דער פֿאַבריק Avek oyf der fabrik, Est parti à l'usine Is gone to the factory
וועט ער שוין אין שטיבעלע Vet er shoyn in shtibele Il ne va, dans la maison He will not, to the house,
ניט קומען הייַנט צוריק Nit kumen haynt tsurik. Pas revenir aujourd'hui. Come back today.
ס׳ווייסן גוט די קינדערלעך S'veysn gut di kinderlekh, Ils le savent bien, les enfants, They know for sure, the children,
דער טאַטע וועט ניט קומען Der tate vet nit kumen, Papa ne rentrera pas Father won't come back
ס׳איז דער טאַטע הייַנט אין גאַס S'iz der tate haynt in gas Papa aujourd'hui est dans la rue Father, today, is in the street
מיט זייַן ביקס פֿאַרנומען Mit zayn biks farnumen. Occupé avec son fusil. Busy with his gun.
ס׳איז די מאַמע אויך אַוועק S'iz di mame oykh avek Maman aussi est partie Mother is gone too,
אין גאַס פֿאַרקויפֿן עפּל In gas farkoyfn epl, Dans la rue, vendre des pommes In the street selling apples,
שטייען אין קיך פֿאַריתומטע Shteyen in kikh faryosemte Dans la cuisine, restent orphelins Standing orphaned in the kitchen
די טעלער מיטן טעפּל Di teler mitn tepl. Les plats et les pots. Are the plates and pots.
ס׳וועט ניט זייַן קיין וועטשערע S'vet nit zayn keyn vetshere Il n'y aura pas de dîner, There won't be any supper,
זאָגט חנהלע די יאַטן Zogt Khanele di yatn, Dit Khanele aux garçons, Says Khanele to the boys,
ווייַל די מאַמע איז אַוועק Vayl di mame iz avek Parce que maman est partie Because Mama is gone
צוהעלפֿן דעם טאַטן Tsuhelfn dem tatn. Aider papa. To help Daddy.
פּלוצלינג טראַך אַ פּולע איז Plutsling: trakh! a pule iz Soudain - bang! Une balle est Suddenly - bang! A bullet
אַרייַן אין קליינעם שטיבל Arayn in kleynem shtibl, Entrée dans la maisonnette Enters the little house,
פֿאַרבייַגעפֿלויגן חנהלען Farbaygefloygn Khanelen, Elle a frôlé Khanele Flying past Khanele
געמאַכט אין וואַנט אַ גריבל Gemakht in vant a gribl. Et s'est enterrée dans le mur. It buries itself in the wall.
אויב אַזוי זאָגט חנהלע Oyb azoy zogt Khanele Puisque c'est comme ça, dit Khanele, If so, says Khanele,
קינדער קומט מיט מיר Kinder, kumt mit mir! Les enfants, venez avec moi! Children, come with me!
מאָטיע נעם די גרויסע קאָרב Motye nem di groyse korb, Motye, prends le grand panier, Motye, take the big basket,
מאירקע די טיר Meyerke: di tir. Meyerke, la porte. Meyerke, the door.
די שופֿלאָדן פֿון קאַמאָד Di shuflodn fun kamod, Les tiroirs de la commode The dresser drawers
מיט אַן אַלטן פֿאַס Mit an altn fas, Et un vieux baril And an old barrel,
אַ באַריקאַדע שטעלן מיר A barikade shteln mir Nous dressons une barricade We put up a barricade
אויף אין מיטן גאַס Oyf in mitn gas. Au milieu de la rue. In the middle of the street.
די באַריקאַדע אויפֿגעשטעלט Di barikade oyfgeshtelt, La barricade dressée, The barricade put up,
אין שטיבל ניטאָ קיינער In shtibl nito keyner, Dans la maison plus personne, Nobody left at home,
לויפֿן פּאָליציי פֿאַרבייַ Loyfn politsey farbay, Des policiers passent en courant, Police run past,
די קינדער וואַרפֿן שטיינער Di kinder varfn shteyner. Les enfants lancent des pierres. The children throw stones.
וואָס מיר ווען מיר וועטשערע Vos mir, ven mir vetshere, Quelle importance le dîner? Who cares about supper,
עס דונערן האַרמאַטן Es dunern harmatn, Les canons tonnent, Cannons are thundering,
די קינדערלעך פֿון שטיבעלע Di kinderlekh fun shtibele Les enfants de la maison The children of the house
העלפֿן מאַמען־טאַטן Helfn mamen-tatn... Aident leurs parents. Are helping there parents.
טאַטעס מאַמעס קינדערלעך Tates, mames, kinderlekh Des pères, des mères, des enfants, Fathers, mothers, children,
בויען באַריקאַדן Boyen barikadn, Construisent des barricades Are building barricades,
אויף די גאַסן גייען אַרום Oyf di gasn geyen arum Dans les rues vont et viennent In the streets are coming and going
אַרבעטער־אָטריאַדן Arbeter-otryadn. Des cohortes de travailleurs. Workers cohorts.


La deuxième et la quatrième ligne de chaque couplet sont répétées
Second and fourth lines of each verse are sung twice.
aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Barikadn
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

68 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


altn  אַלטן : adj.  de alt  vieux : old 
arbeter-otryadn  אַרבעטער־אָטריאַדן : n. m. plur.  de arbeter-otryad  cohortes de travailleurs : workers cohorts 
barikade  באַריקאַדע : n. f.  barricade : barricade 
barikadn  באַריקאַדן : n. f. plur.  de barikade  barricades : barricades 
biks  ביקס : n. f.  fusil : rifle 
boyen  בויען : v.   construire : build 
dunern  דונערן : v.   tonner : thunder 
epl  עפּל : n. m. sing. et plur.  pomme, pommes : apple, apples 
fabrik  פֿאַבריק : n. f.  usine : factory, plant 
farbaygefloygn  פֿאַרבייַגעפֿלויגן : v. part.pas.  de farbayflien  longé en volant : flied past 
farkoyfn  פֿאַרקויפֿן : v.   vendre : sell 
farnumen  פֿאַרנומען : v. part.pas.  de farnemen  occupé (à quelque chose) : busy 
faryosemte  פֿאַריתומטע : adj.  de faryosemt  devenu orphelin : orphaned 
fas  פֿאַס : n. n. ou n. f.  baril, tonneau : barrel 
fri  פֿרי : adj.  tôt : early 
gas  גאַס : n. f.  rue : street 
gasn  גאַסן : n. f. plur.  de gas  rues : streets 
gemakht  געמאַכט : v. part.pas.  de makhn  fait, fabriqué : made 
geyen  גייען : v.   de geyn  aller (à pied) : go, walk 
gribl  גריבל : n. n. diminutif  de grub  fosse, petite tombe : pit, little grave 
groyse  גרויסע : adj.  de groys  grand : large 
gut  גוט : adj.  bon : good 
harmatn  האַרמאַטן : n. m. plur.  de harmat  canons : cannons 
haynt  הייַנט : adv.  aujourd'hui : today 
helfn  העלפֿן : v.   aider : help 
kamod  קאַמאָד : n. m.  commode : dresser 
khanele  חנהלע : prénom diminutif  de khana  :  
khanelen  חנהלען : prénom diminutif  de khana  :  
kikh  קיך : n. f.  cuisine (pièce) : kitchen 
kinder  קינדער : n. n. plur.  de kind  enfants : children 
kinderlekh  קינדערלעך : n. n. plur. diminutif  de kind  enfants : children 
kleynem  קליינעם : adj.  de kleyn  petit : small 
korb  קאָרב : n. m.  panier : basket 
kumen  קומען : v.   venir : come 
kumen tsurik  קומען צוריק : v.   de tsurikkumen  revenir, rentrer : come back 
kumt  קומט : v.   de kumen  venir : come 
loyfn  לויפֿן : v.   courir : run 
mame  מאַמע : n. f.  mère, maman : mother 
mamen-tatn  מאַמען־טאַטן : n. m.  parents (père et mère) : parents 
mames  מאַמעס : n. f. plur.  de mame  mères, mamans : mothers 
meyerke  מאירקע : prénom diminutif  de meyer  :  
motye  מאָטיע : prénom  :  
nem  נעם : v.   de nemen  prendre, recevoir, obtenir : take, obtain, get, receive 
oyfgeshtelt  אויפֿגעשטעלט : v. part.pas.  de oyfshteln  levé (mis debout), dressé : stood up, put up 
plutsling  פּלוצלינג : adv.  soudainement : suddenly 
politsey  פּאָליציי : n. f.  police : police 
pule  פּולע : n.  balle (d'arme à feu) : bullet 
shteln oyf  שטעלן אויף : v.   de oyfshteln  lever, dresser : put up 
shteyen  שטייען : v.   de shteyn  être debout, être là, se tenir : stand 
shteyner  שטיינער : n. m. plur.  de shteyn  pierres : stones 
shtibele  שטיבעלע : n. n. diminutif  de shtub  maison, pièce, chambre : house, home, room 
shtibl  שטיבל : n. n. diminutif  de shtub  maison, pièce, chambre : house, home, room 
shtub  שטוב : n. f.  maison, pièce, chambre : house, home, room 
shuflodn  שופֿלאָדן : n. m. plur.  de shuflod  tiroirs : drawers 
tate  טאַטע : n. m.  père, papa : father 
tates  טאַטעס : n. m. plur.  de tate  pères : fathers 
tatn  טאַטן : n. m.  de tate  père, papa : father 
teler  טעלער : n. m. sing. et plur.  assiette, assiettes, plat, plats : plate, plates, bowl, bowls 
tepl  טעפּל : n. n. diminutif  de top  pot : pot 
tir  טיר : n. f.  porte : door 
trakh  טראַך : onomatopée  boum!, bang! : bang!, crash! 
tsuhelfn  צוהעלפֿן : v.   aider : help 
vant  וואַנט : n. f.  mur : wall 
varfn  וואַרפֿן : v.   jeter : throw 
vetshere  וועטשערע : n. f. ou n. m.  souper, dîner : supper, dinner, evening meal 
veysn  ווייסן : v.   de visn  savoir : know 
yatn  יאַטן : n. m. plur.  de yat  gars bien : fine lads, chaps 
zogt  זאָגט : v.   de zogn  dire, parler : say, tell aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |