| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Avreyml der marvikher

אַװרײמל דער מאַרװיכער

Mordekhay Gebirtig

אָן אַ היים בין איך יונג געבליבן on a heym bin ikh yung geblibn sans chez moi jeune je me suis retrouvé
ס׳האָט די נויט מיך אַרויסגעטריבן s'hot di noyt mikh aroys getribn c'est la misère qui m'a chassé
ווען איך האָב נאָך קיין דרייַצן יאָר געהאַט ven ikh hob nokh keyn draytsn yor gehat alors que je n'avais pas encore treize ans
אין דער פֿרעמד ווייַט פֿון מאַמעס אויגן in der fremd, vayt fun mames oygn à l'étranger, loin des yeux de maman
האָט אין שמוצ מיך די גאַס דערצויגן hot in shmuts mikh di gas dertsoygn dans la saleté la rue m'a éduqué
געוואָרן איז פֿון מיר אַ וווילער יאַט gevorn iz fun mir a voyler yat. je suis devenu un gars sympa
איך בין אַווריימל דער פֿייקסטער מאַרוויכער ikh bin Avreyml der feykster marvikher je suis Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ גרויסער קינסטלער כ׳אַרבעט לייַכט און זיכער a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher un grand artiste, je travaille facilement et sûrement
דאָס ערשטע מאָל כ׳וועל׳ס געדענקען ביזן טויט dos ershte mol, kh'vel's gedenken bizn toyt la première fois, je m'en souviendrai jusqu'à la mort
אַרייַן אין תּפֿיסה פֿאַר לאַקכענען אַ ברויט אוי אוי arayn in tfise far lak'khenen a broyt, oy, oy en prison pour avoir subtilisé un pain, oy, oy
כ׳פֿאָר נישט אויף מאַרקן ווי יענע פּראָסטע יאַטן kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn je ne vais pas sur les marchés, comme ces gars ordinaires
כ׳צופּ נאָר בייַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn je plume seulement les sales riches avares
כ׳בין זיך מחיה ווען כ׳טאַפּ אַזאַ מאַגנאַט kh'bin zikh mekhaye ven kh'tap aza magnat ça me plaît quand je touche ce genre de riche
איך בין אַווריימל גאָר אַ וווילער יאַט ikh bin Avreyml, gor a voyler yat. je suis Avreyml, un vraiment bon gars.
אין דער פֿרעמד נישט געהאַט צום לעבן in der fremd, nisht gehat tsum lebn à l'étranger, je n'avais pas de quoi vivre
געבעטן ברויט אַן אָרעמער פֿלעגט נאָך געבן gebetn broyt, an oremer flegt nokh gebn j'ai mendié du pain, un pauvre encore m'en donnait
נאָר יענע לייַט וואָס זענען תּמיד זאַט nor yene layt vos zenen tomid zat mais ces "gens bien" qui sont toujours rassasiés
פֿלעגן אָפֿט טרייַבן מיך מיט צאָרן flegn oft traybn mikh mit tsorn me chassaient souvent avec colère
ס׳וואַקסט אַ גאַנעוו ס׳איז מקום געוואָרן s'vakst a ganev, s'iz mekuyem gevorn ça fabrique un voleur, c'est comme ça
אַ גאַנעוו בין איך נאָר אַ וווילער יאַט a ganef bin ikh, nor a voyler yat. un voleur je suis, mais un bon gars.
איך בין אַווריימל דער פֿייקסטער מאַרוויכער ikh bin Avreyml der feykster marvikher je suis Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ גרויסער קינסטלער כ׳אַרבעט לייַכט און זיכער a groyser kinstler, kh'arbet laykht un zikher un grand artiste, je travaille facilement et sûrement
אַ יאַט אַ קליינער אַרייַן אין קוטשעמענט a yat a kleyner arayn in kutshement un jeune gars enfermé en prison
אַרייַס אַ מאַזיק אַ זעלטנער טאַלענט aroys a mazik, a zeltener talent, oy, oy une fois dehors, un magicien, un talent rare, oy, oy
כ׳פֿאָר נישט אויף מאַרקן ווי יענע פּראָסטע יאַטן kh'for nisht oyf markn, vi yene proste yatn je ne vais pas sur les marchés, comme ces gars ordinaires
כ׳צופּ נאָר בייַ קאַרגע שמוציקע מאַגנאַטן kh'tsup nor bay karge, shmutsike magnatn je plume seulement les sales riches avares
כ׳האָב ליב אַ מענטש אַ מילדן אַ נאַש־בראַט kh'hob lib a mentshn, a mildn a nash-brat j'aime les hommes vrais, les sympas, les comme nous
איך בין אַווריימל גאָר אַ וווילער יאַט ikh bin Avreyml gor a voyler yat. je suis Avreyml, un vraiment bon gars.
שוין נישט לאַנג וועט דאָס שפּיל געדויערן shoyn nisht lang vet dos shpil gedoyern ce jeu ne pourra plus durer longtemps
קראַנק פֿון קלעפּ גיפֿט פֿון טפֿיסע מויערן krank fun klep, gift fun tfise moyern malade des coups, empoisonné par l'enfermement
נאָר איין באַקאָשע כ׳וואָלט אַזוי געוואָלט nor eyn bakoshe, kh'volt azoy gevolt j'ai une seule demande, voilà ce que je voudrais,
נאָך מייַן טויט אין אַ טאָג אַ טריבן nokh mayn toyt in a tog a tribn après ma mort en un jour sombre
זאָל אויף מייַן מצבֿה שטיין געשריבן zol oyf mayn matseyve shteyn geshribn que sur ma tombe soit écrit
מיט אותיות גרויסע און פֿון גאָלד mit oysyes groyse un fun gold: avec des lettres grandes et dorées:
דאָ ליגט אַווריימל דער פֿייקסטער מאַרוויכער do ligt Avreyml der feykster marvikher ci-git Avreyml, le plus doué des voleurs
אַ מענטש אַ גרויסער געווען וואָלט פֿון אים זיכער a mentsh a groyser geven volt fun im zikher un grand homme sans aucun doute
אַ מענטש אַ פֿייַנער מיט האַרצ מיט אַ געפֿיל a mentsh a fayner mit harts, mit a gefil un homme bon avec du coeur, sensible
אַ מענטש אַ ריינער ווי גאָט אַליין נאָר וויל אוי אוי a mentsh a reyner vi got aleyn nor vil, oy, oy un homme pur comme dieu le veut, oy, oy
ווען איבער אימ וואָלט געוואַכט אַ מאַמעס אויגן ven iber im volt gevakht a mames oygn si seulement sur lui avaient veillé les yeux d'une mère
ווען ס׳וואָלט די פֿינצטערע גאַס אימ נישט דערצייַגן ven s'volt di fintstere gas im nisht dertsoygn si des ruelles sombres ne l'avaient pas élevé
ווען נאָך אַלס קינד ער אַ טאַטן וואָלט געהאַט ven nokh als kind er a tatn volt gehat si encore, enfant, il avait eu un père
דאָ ליגט אַווריימל יענער וווילער יאַט do ligt Avreyml, yener voyler yat. ci-git Avreyml, ce gars sympa.

aroyf-haut-up

la mélodie - music sheet


notes de musiquefichier midi
midi file
mélodie Avreyml der marvikher
aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

94 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


aleyn  אַליין : adj.  lui-même, elle-même, seul : himself, herself, alone 
arayn  אַרייַן : adv.  dedans, intérieur : in, inside 
arbet  אַרבעט : v.   de arbetn  travailler : work 
avreyml  אַווריימל : prénom diminutif  de avrom  Abraham : Abraham 
bakoshe  באַקאָשע : n. f.  demande, supplique : request, plea 
broyt  ברויט : n. n.  pain : bread 
dertsoygn  דערצויגן : v. part.pas.  de dertsign  élevé, éduqué : educated, brought up 
draytsn  דרייַצן : adj.num.  de dray  treize : thirteen 
ershte  ערשטע : adj.num.  de eyn  premier : first 
fayner  פֿייַנער : adj.  de fayn  bien, sympa : fine 
feykster  פֿייקסטער : adj.superlatif  de feyik  meilleur, plus doué : best, more able 
fintstere  פֿינצטערע : adj.  de fintster  sombre, sinistre : dark, sinister 
for  פֿאָר : v.   de forn  aller (en véhicule) : go, drive, ride 
fremd (in der)  אין דער פֿרעמד : expr.adv.  à l'étranger : abroad 
ganef  גנבֿ : n. m.  voleur : thief 
gas  גאַס : n. f.  rue : street 
gebetn  געבעטן : v. part.pas.  de betn  demandé, mendié : asked, begged 
geblibn  געבליבן : v. part.pas.  de blaybn  resté : stayed 
gebn  געבן : v.   donner : give 
gedenken  געדענקען : v.   se souvenir, se rappeler : remember 
gedoyern  געדויערן : v. part.pas.  de doyern  duré : lasted 
gefil  געפֿיל : n. n.  sentiment : feeling 
gehat  געהאַט : v. part.pas.  de hobn  eu : had 
geshribn  געשריבן : v. part.pas.  de shraybn  écrit : written 
getribn  געטריבן : v. part.pas.  de traybn  conduit, chassé, expulsé : driven, driven away 
gevakht  געוואַכט : v. part.pas.  de vakhn  veillé : watched 
geven  געווען : v. part.pas.  de zayn  été (verbe être) : been 
gevolt  געוואָלט : v. part.pas.  de veln  voulu, souhaité : wanted, wished 
gevorn  געוואָרן : v. part.pas.  de vern  devenu : become 
gift  גיפֿט : n. m.  poison : poison 
gold  גאָלד : n. n.  or (métal) : gold 
got  גאָט : n. m.  dieu : god 
groyse  גרויסע : adj.  de groys  grand : large 
groyser  גרויסער : adj.  de groys  grand : large 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
heym  היים : n. f.  foyer, home, chez soi : home 
karge  קאַרגע : adj.  de karg  avare : stingy 
kind  קינד : n. n.  enfant : child 
kinstler  קינסטלער : n. m.  artiste : artist 
klep  קלעפּ : n. m. plur.  de klap  coup : blow, smack 
kleyner  קליינער : adj.  de kleyn  petit : small 
krank  קראַנק : adj.  malade : sick 
kutshement  קוטשעמענט : n.  prison : jail 
lakkhenen  לאַקכענען : v.   chiper, voler (faire glisser) : steal 
lang  לאַנג : adj.  long, longtemps : long, for (duration) 
laykht  לייַכט : adj.  facile, fluide : easy, light 
layt  לייַט : n. m.  personne honnête : upstanding person 
lebn  לעבן : v.   vivre : live 
lib (hobn)  האָבן ליב : v.   aimer : love 
ligt  ליגט : v.   de lign  être étendu, être là, do ligt=ci-gît : lie 
magnat  מאַגנאַט : n. m.  riche : magnat 
magnatn  מאַגנאַטן : n. m. plur.  de magnat  riches : magnats 
mames  מאַמעס : n. f. possessif  de mame  de la mère, maman : mother's 
markn  מאַרקן : n. m. plur.  de mark  marchés : markets 
marvikher  מאַרוויכער : n.  pickpocket, voleur : pickpocket, thief 
matseyve  מצבֿה : n. f.  tombe, pierre tombale : gravestone 
mazik  מאַזיק : n.  magicien : magician 
mekhaye  מחיה : n. f.  plaisir, délice : pleasure 
mekuyem gevorn  מקום געוואָרן : v. part.pas.  de mekuyem vern  réalisé, arrivé : come true 
mentsh  מענטש : n. m.  personne, personne honorable : person, decent person 
mentshn  מענטשן : n. m. plur.  de mentsh  personnes, personnes honorables : persons, decent persons 
mildn  מילדן : adj.  de mild  doux, gentil : mild 
moyern  מויערן : n. m. plur. ou n. f. plur.  de moyer  murs (extérieurs) : walls 
nash-brat  נאַש־בראַט : n. m.  l'un de nous, des nôtres : one of us 
noyt  נויט : n. f.  besoin, misère : need, want, hardship, distress 
oremer  אָרעמער : adj.  de orem  pauvre : poor 
oygn  אויגן : n. n. plur.  de oyg  yeux : eyes 
oysyes  אותיות : n. n. plur ou n. m. plur  de os  lettres (de l'alphabet) : letters (of alphabet) 
proste  פּראָסטע : adj.  de prost  ordinaire, simple : ordinary, plain 
reyner  ריינער : adj.  de reyn  pur : pure 
shmuts  שמוצ : n. m.  saleté : dirt 
shmutsike  שמוציקע : adj.  de shmutsik  sale : dirty 
shpil  שפּיל : n. f. ou n. n.  jeu : play, game 
talent  טאַלענט : n. m.  talent : talent 
tap  טאַפּ : v.   de tapn  toucher, tatonner : touch, probe, grope 
tatn  טאַטן : n. m.  de tate  père, papa : father 
tfise  תּפֿיסה : n. f.  prison : prison 
tog  טאָג : n. m.  jour : day 
toyt  טויט : n. m.  mort : death 
traybn  טרייַבן : v.   conduire, chasser, pousser : drive, drive away, push 
tribn  טריבן : adj.  de trib  lugubre, sombre : dismal, gloomy 
tsorn  צאָרן : n. m.  colère, rage : rage, wrath 
tsup  צופּ : v.   plumer (voler) : pluck 
vakst  וואַקסט : v.   de vaksn  pousser, grandir : grow 
vayt  ווייַט : adj.  loin, lointain : far, distant 
vil  וויל : v.   de veln  vouloir : want, wish 
voyler  וווילער : adj.  de voyl  bon, sympa : nice, good 
yat  יאַט : n. m.  gars bien : fine lad, chap 
yatn  יאַטן : n. m. plur.  de yat  gars bien : fine lads, chaps 
yor  יאָר : n. n.  an, année : year 
yung  יונג : adj.  jeune : young 
zat  זאַט : adj.  repu, plein, satisfait : satisfied, full 
zeltener  זעלטנער : adj.  de zeltn  rare : unusual, rare 
zikher  זיכער : adj.  sûr, bien sûr : sure, safe aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |