| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |

logo yidlid

Yidlid

Chansons yiddish

ייִדישע לידער

Yiddish songs

s'abonner à la/subscribe to the newsletter rechercher - search the site soutien au site - donate


Keshenever shtikele

קעשענעווער שטיקעלע

Folklore

שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez-moi donc, musiciens, Do play for me, musicians
ס קעשענעווער שטיקעלע S'keshenever shtikele, Le petit air de Kichinev The little song of Kishinev
אָבער מיטן קנאַק Ober mitn knak. Mais avec maestria Play it brillantly
הונגעריק און שלעפֿעריק Hungerik un shleferik, Affamé et épuisé Hungry and sleepy
און נאַקעט און באָרוועס Un naket un borves, Nu et nu-pied And naked, and barefoot
אין קעשענע נישטאָ קיין פּיאַטאַק In keshene nishto keyn piatak. Dans la poche, pas un centime. Not a penny in my pocket.
צו מיר געהערט די גאַנצע וועלט Tsu mir gehert di gantse velt, Le monde entier m'appartient, The whole world belongs to me
און איך די גאַנצע וועלט געהער Un ikh di gantse velt geher Et j'appartiens au monde entier And I belong to the whole world
דאָס איז דאָך שוין פֿעסטגעשטעלט אַ פֿאַקט Dos iz dokh shoyn festgeshtelt a fakt. C'est un fait avéré This is a well established fact
און טאָמער וועט מען מיר ניט גלייבן Un tomer vet men mir nit gleybn, Et si l'on ne me croyait pas And if someone shouldn't believe me
טאָמער וועט מען פֿרעגן ווער Tomer vet men fregn ver, Si quelqu'un me demandait If someone should ask
קען איך אים באַווייַזן אַ קאָנטראַקט Ken ikh im bavayzn a kontrakt. Je pourrais lui montrer un contrat I could show him a contract.
צרות און גריזאָטע עגמות נפֿש און יעסורים Tsores un grizote agmes nefesh un yesurim, Soucis et chagrins, peines et souffrances, Troubles and sorrow, sadness and pain,
אָט דאָס זעט איר האָב איך אויפֿן פּאַק Ot dos zet ir hob ikh oyfn pak. De cela, vous voyez, j'en ai plein ma besace Of these, you see, I've got a full bag.
האָב איך גאָרניט דאַרף איך גאָרניט Hob ikh gornit darf ikh gornit, Je n'ai rien, je n'ai besoin de rien, I have nothing, I need nothing
וועל איך גאָרניט ניט פֿאַרלירן Vel ikh gornit nit farlirn, Je n'ai rien à perdre I've got nothing to lose
וועט מען מיך נישט רופֿן קיין טשודאַק Vet men mikh nisht rufn keyn tshudak. On ne me traitera pas d'excentrique No one will call me a crank.
שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez donc pour moi musiciens Do play for me musicians,
דאָס האַרץ זאָל אַזש צעגיין אין מיר Dos harts zol azh tsegeyn in mir, Jusqu'à me fendre le coeur Till my heart melts
בייַ די קרובֿים בין איך פּשוט ברק Bay di kroyvim bin ikh poshet brak. Pour la famille je suis un simple rebut For my relativs I'm just a wretch
נישט געשמייכלט נישט געחנפֿעט Nisht geshmeykhlt nisht gekhonfet, On ne me sourit pas, on ne me flatte pas One doesn't smile at me, doesn't flatter me
אַלץ געזען נאָר ניט געגנבֿעט Alts gezen nor nit geganvet, Tout vu mais rien volé, Saw everything but stole nothing,
בייַ מייַן מחותן בין איך אַ באָסיאַק Bay mayn mekhutn bin ikh a bosiak. Pour mon beau-père je suis un bosiak For my in-laws I'm a bosiak.
די רייַכע האָבן צו פֿיל עסן Di raykhe hobn tsu fil esn, Les riches ont trop à manger The rich have to much food
איז בייַ זיי דער מאָגן שווער Iz bay zey der mogn shver, Leur estomac est lourd Their stomach is heavy
ליגן זיי אויף דאַטשעס אָנגעפּאַקט Lign zey oyf datshes ongepakt. Ils sont entassés dans leurs datchas They lie packed up in their datchas.
און ניט איך עס און ניט איך טרינק Un nit ikh es un nit ikh trink, Et je ne mange pas, et je ne bois pas, And I don't eat and I don't drink
איז בייַ מיר דער מאָגן לער Iz bay mir der mogn ler, Mon estomac est vide, My stomach is empty
קען איך לייַכטער צוטאַנצן צום טאַנץ Ken ikh laykhter tsutantsn tsum tants. Je suis plus léger pour danser. I can dance easier.
שפּילט זשע מיר כּליזמרלעך Shpilt zhe mir klezmorlekh, Jouez donc pour moi musiciens Do play for me musicians,
דאָס האַרץ זאָל אַזש צעגיין אין מיר Dos harts zol azh tsegeyn in mir, Jusqu'à me fendre le coeur Till my heart melts
צרות האָב איך אָט אַזאַ מין זאַק Tsores hob ikh ot aza min zak. Les soucis j'en ai plein le sac I have a full sack of troubles
הונגעריק און שלעפֿעריק און נאַקעט און באָרוועס Hungerik un shleferik un naket un borves, Affamé et épuisé, nu et nu-pied Hungry and sleepy and naked and barefoot
אין קעשענע נישטאָ קיין פּיאַטאַק In keshene nishto keyn piatak. Dans la poche, pas un centime. Not a penny in my pocket.aroyf-haut-up

Vocabulaire - Vocabulary

57 mots
Tous les mots qui ne sont pas dans cette liste devraient se trouver dans les mots outils du lexique.
The words that aren't in this glossary should be found among the function words.
Pour les abréviations, voir le lexique - For abbreviations, see the glossary.


agmes nefesh  עגמות נפֿש : n. plur.  mal au coeur, chagrins, peines : heartache, grief, sorrow 
azh  אַזש : prép.  vraiment, jusqu'à, jusqu'à ce que : actually, till, until, as far as 
bavayzn  באַווייַזן : v.   paraître, montrer : appear, show 
borves  באָרוועס : adj.  pied nu : barefoot 
bosiak  באָסיאַק : n.  (mot russe?) : (Russian word?) 
brak  ברק : n.  déchet, rebut : waste, wretch 
datshes  דאַטשעס : n. f. plur. ou n. n. plur.  de datshe  datchas, résidences secondaires : datchas, cottages, Summer houses 
es  עס : v.   de esn  manger : eat 
esn  עסן : n. m.  nourriture : food 
fakt  פֿאַקט : n. m.  fait : fact 
farlirn  פֿאַרלירן : v.   perdre (quelque chose) : lose (something) 
festgeshtelt  פֿעסטגעשטעלט : v. part.pas.  de festshteln  mis, placé : put, placed 
fil  פֿיל : adj.  beaucoup : many, much 
fregn  פֿרעגן : v.   demander, poser une question : ask 
geganvet  געגנבֿעט : v. part.pas.  de ganven  volé : stealed 
geher  געהער : v.   de gehern  appartenir : belong 
gehert  געהערט : v.   de gehern  appartenir : belong 
gekhonfet  געחנפֿעט : v. part.pas.  de khanfenen  flatté : buttered up, flattered 
geshmeykhlt  געשמייכלט : v. part.pas.  de shmeykhlen  souri : smiled 
gezen  געזען : v. part.pas.  de zen  vu : seen 
gleybn  גלייבן : v.   avoir confiance en, croire : trust 
grizote  גריזאָטע : n. f.  chagrin, peine : sorrow, grief 
harts  האַרץ : n. n.  coeur : heart 
hungerik  הונגעריק : adj.  affamé : hungry 
ken  קען : v.   de kenen  pouvoir, savoir : can, be able to, know 
keshene  קעשענע : n. f.  poche : pocket 
keshenever  קעשענעווער : n. sing. et plur.  habitant de Kishinev (Moldavie) : from Kishinev (Moldova) 
klezmorlekh  כּליזמרלעך : n. n. plur. diminutif  de klezmer  musiciens : musicians 
knak  קנאַק : n. m.  splendeur (humoristique) : splendor (humorous) 
kontrakt  קאָנטראַקט : n. m.  contrat : contract 
kroyvim  קרובֿים : n. m. plur.  de korev  parents, personnes apparentées (homme) : relatives (male) 
laykhter  לייַכטער : adj. comparatif  de laykht  plus facile, plus fluide : easier, lighter 
ler  לער : adj.  vide, bon à rien : empty, good for nothing 
lign  ליגן : v.   être étendu : lie 
mekhutn  מחותּן : n. m.  père du gendre ou de la bru : son-in-law's or daughter-in-law's father 
mogn  מאָגן : n. m.  estomac : stomach 
naket  נאַקעט : adj.  nu : naked 
ongepakt  אָנגעפּאַקט : v. part.pas.  de onpakn  emballé, empaqueté : packed 
pak  פּאַק : n. m.  paquet : pack 
piatak  פּיאַטאַק : n.  centime (mot russe) : penny (Russian word) 
poshet  פּשוט : adj.  simple : plain, simple 
raykhe  רייַכע : adj.  de raykh  riche : wealthy, rich 
rufn  רופֿן : v.   appeler : call 
shleferik  שלעפֿעריק : adj.  fatigué, ensommeillé : sleepy 
shpilt  שפּילט : v.   de shpiln  jouer : play 
shtikele  שטיקעלע : n. n. diminutif  de shtik  petit morceau : little piece 
shver  שווער : adj.  difficile, dur, lourd : hard, difficult, heavy 
tants  טאַנץ : n. m.  danse : dance 
trink  טרינק : v.   de trinken  boire : drink 
tsegeyn  צעגיין : v.   fondre : melt 
tshudak  טשודאַק : n. m.  excentrique, original : crank, oddball 
tsores  צרות : n. f. plur.  de tsore  soucis, problèmes : trouble, distress 
tsutantsn  צוטאַנצן : v.   danser : dance 
velt  וועלט : n. f.  monde : world 
yesurim  יעסורים : n. plur.  souffrances, agonie : suffering, agony, pains 
zak  זאַק : n. m.  sac : sack 
zet  זעט : v.   de zen  voir, regarder : see aroyf-haut-upLiens - Links


aroyf-haut-up| accueil | les chansons | les gens | le lexique | contact | liens |
| home | songs | people | glossary | contact | links |